dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tư tưởng hồ Chí Minh mien phi,tai lieu tư tưởng hồ Chí Minh mien phi,bai giang tư tưởng hồ Chí Minh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/7/2012 1:32:54 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 46
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đối tượng, khái niệm, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Cơ sở hình thành, quá trình hình thành, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với trong nước và nước ngoài?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc? Quan hệ dân tọc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng, bạo lực Cách mạng? cái nào đúng đắn, sáng tạo nhất?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, đặc trưng, tổng quát, mục tiêu, động lực của CNXH ở Việt Nam.
Thực chất, nhiệm vụ, nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Nguyên tắc, phương châm, bước đi, biện pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam?
Những vấn đề phải giải quyết khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường lên CNXH ở nước ta?
Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam? Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản?
Vai trò của Đại đoàn kết toàn Dân tộc? Nội dung, nguyên tắc xây dựng Mặt trận Đại đoàn kết Dân tộc? Vai trò của Đại đoàn kết quốc tế?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước thể hiện quyền làm chỉ của Nhân Dân như thế nào?
Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ như thế nào? Phải làm gì để xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý?
Vị trí, vai trò, chức năng của Văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu tính chất của nền Văn hóa?
Vai trò, chuẩn mực, sức mạnh của Đạo đức và nguyên tắc Xây Dựng?
Nội dung học tập theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào?
Vai trò con người và chiến lược trồng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh?