dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Trắc nghiệm Chương Crom - Sắt Đồng (ôn thi) mien phi,tai lieu Trắc nghiệm Chương Crom - Sắt Đồng (ôn thi) mien phi,bai giang Trắc nghiệm Chương Crom - Sắt Đồng (ôn thi) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/18/2017 10:28:33 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
7. CROM - SẮT – ĐỒNG
SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Bài tập trắc nghiệm khách quan:
1. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ?
A. [Ar]3d6 B. [Ar]3d5 C. [Ar]3d4 D. [Ar]3d3
2. Cấu hình e nào sau đây viết đúng?
A. 26Fe: [Ar] 4S13d7 B. 26Fe2+: [Ar] 4S23d4
C. 26Fe2+: [Ar] 3d14S2 D. 26Fe3+: [Ar] 3d5
3. Kim loại sắt có cấu trúc mạng tinh thể
A. lập phương tâm diện. B. lập phương tâm khối. C. lục phương. D. lập phương tâm khối ( Fe( ) hoặc lập phương tâm diện( Fe( ).
4. Khử hoàn toàn 6,64 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng CO dư. Dẫn hỗn hợp khí thu được sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 8 g kết tủa. Khối lượng sắt thu được là (g)
A. 4,4. B. 3,12. C. 5,36. D. 5,63.
5. Câu nào sai trong các câu sau?
A. Crom có tính khử yếu hơn sắt. B. Cr2O3 và Cr(OH)3 có tính lưỡng tính.
C. Cu2O vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
D. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước có lẫn trong xăng hoặc dầu hỏa.
6. Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của Fe?
A. Kim loại nặng, khó nóng chảy B. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn
C. Dẫn điện và nhiệt tốt D. Có tính nhiễm từ
7. Trong các phản ứng hóa học cho dưới đây, phản ứng nào không đúng ?
Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2 B. Fe + CuSO4( FeSO4 + Cu
C. Fe + Cl2( FeCl2 D. Fe + H2O ( FeO + H2
8. Phản ứng nào sau đây đã được viết không đúng?
A. 3Fe + 2O2 Fe3O4 B. 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 C. 2Fe + 3I2 2FeI3 D. Fe + S  FeS
9. Phản ứng nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế FeO?
A. Fe(OH)2 B. FeCO3 C. Fe(NO3)2 D. CO + Fe2O3
10. Nung Fe(NO3)2 trong bình kín, không có không khí, thu được sản phẩm gì?
A. FeO, NO B. Fe2O3, NO2 và O2 C. FeO, NO2 và O2 D. FeO, NO và O2
11. Cho hỗn hợp Fe+ Cu tác dụng với HNO3, phản ứng xong thu được dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan. Chất tan đó là : A. HNO3 B. Fe(NO3)3 C. Cu(NO3)2 D. Fe(NO3)2
12. Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây?
A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag
13. Hỗn hợp nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với (III) trong dung dịch ?
A. Na, Al, Zn B. Fe, Mg, Cu C. Ba, Mg, Ni D. K, Ca, Al
14. Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Số phương trình phản ứng hóa học xảy ra là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
15. Dung dịch HI có tính khử , nó có thể khử được ion nào trong các ion dưới đây :
A. Fe2+ B. Fe3+ C.Cu2+ D. Al3+
16. Khi cho Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thấy thu được SO2 và dung dịch A không có H2SO4 dư . Vậy dd A là: A. FeSO4 B. Fe2(SO4)3 C. FeSO4, Fe2(SO4)3 D. A,B,C đều có thể đúng
17. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp gồm hai khí X ,Y. Công thức hoá học của X, Y lần lượt là :
A. H2S vàSO2 B.H2S và CO2 C.