dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Trắc nghiệm chương 6 mien phi,tai lieu Trắc nghiệm chương 6 mien phi,bai giang Trắc nghiệm chương 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 10:13:12 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 11.
CHƯƠNG 6: ANKEN – ANKAĐIEN – ANKIN.
ANKEN :
Câu 1:Anken là hiđro cacbon có :
a.công thức chung CnH2n b.một liên kết pi.
c.một liên kết đôi,mạch hở. d.một liên kết ba,mạch hở
Câu 2:CH2= CH-CH2-CH3 có tên gọi thông thường là :
a.butilen
b.α-butilen
c.β-butilen
d.but-1-en
Câu 3:CH3-CH=CH-CH3 có tên gọi “thay thế “ là :
a.butilen
b.α-butilen
c.β-butilen
d.but-2-en
Câu 4:β-butilen có công thức cấu tạo là:
a.CH2= CH-CH2-CH3
b.CH3-CH=CH-CH3
c.CH=CH- CH3
І
CH3
d.CH2 =C- CH3
І
CH3
Câu 5: isobutilen có công thức cấu tạo là:
a.CH2= CH-CH2-CH3
b.CH3-CH=CH-CH3
c.CH=CH- CH3
І
CH3
d.CH2 = C- CH3
І
CH3
Câu 6: but-2-en có công thức cấu tạo là:
a.CH2= CH-CH2-CH3
b.CH3-CH=CH-CH3
c.CH=CH- CH3
І
CH3
d.CH2 = C- CH3
І
CH3
Câu 7: Nhóm vinyl có công thức là:
a.CH2= CH
b.CH2= CH2
c.CH2= CH-
d.CH2= CH-CH2-
Câu 8: Nhóm anlyl có công thức là:
a.CH2= CHCH2
b.CH3CH2= CH2
c.CH2= CH-CH2.
d.CH2= CH-CH2-
Câu 9 : CH3-CH=CH-CH3 có tên gọi “thay thế “ là :
a.β-butilen
b.2-buten
c.buten-2
d.but-2-en
Câu 10: Trong phân tử eten, 2 nguyên tử cacbon đều ở dạng lai hóa :
a.SP
b.SP2
c.SP3
d.SP4
Câu 11: Trong phân tử anken, 2 nguyên tử cacbon mang nối đôi đều ở dạng lai hóa :
a.tam giác.
b.đường thẳng
c.lập thể
d.tứ giác.
Câu 12: Trong phân tử etilen , các nguyên tử cacbon và hiđro nằm trong :
a.cùng một mặt phẳng.
b.hai mặt phẳng song song.
c.hai mặt phẳng vuông góc.
d.hai đường thẳng song song.
Câu13: Trong phân tử etilen , các liên kết xich – ma và liên kết Pi nằm trong :
a.cùng một mặt phẳng.
b.hai mặt phẳng song song.
c.hai mặt phẳng vuông góc.
d.hai đường thẳng song song.
Câu14: So sánh độ dài của liên kết đơn và liên kết đôi ta người ta thấy:
a. liên kết đơn dài bằng liên kết đôi
b. liên kết đơn dài hơn liên kết đôi
c. liên kết đôi dài hơn liên kết đơn
d. liên kết đơn dài gấp đôi liên kết đôi
Câu15: Anken có mấy loại đồng phân cấu tạo?
a.1
b.2
c.3
d.4
Câu16: Trong phân tử etilen,các góc HCH và HCC hầu như bằng nhau và bằng :
a.1020
b.1200
c10905
d.1800
Câu17: Anken có mấy loại đồng phân (kể cả đồng phân lập thể)?
a.1
b.2
c.3
d.4
Câu18: Số đồng phân (kể cả đồng phân lập thể)ứng với công thức C4H8 là :
a.3
b.5
c.6
d.7
Câu19: anken C4H8 có số đồng phân cùng chức là :
a.3
b.4
c.6
d.7
Câu20: anken C4H8 có số đồng phân cấu tạo cùng chức là :
a.3
b.4
c.6
d.7
Câu21: Ứng với công thức C5H10 có :
a.3penten
b.4 penten
c.5 penten
d.6 penten
Câu22: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức C5H10 là :
a.05
b.06
c.09