dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TOÁN MẠNG VÒNG 14 - LỚP 4 - 16 -17 mien phi,tai lieu TOÁN MẠNG VÒNG 14 - LỚP 4 - 16 -17 mien phi,bai giang TOÁN MẠNG VÒNG 14 - LỚP 4 - 16 -17 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 8:35:15 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

VÒNG 14 – LỚP 4 – NĂM HỌC 2016 -2017 (BÀI 3)
Câu 1: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 8dm 7cm, chiều cao bằng  độ dài đáy. Tính diện tích mảnh bìa đó. Trả lời: Diện tích mảnh bìa hình bình hành là  .2523
Câu 2: Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà tổng của 5 chữ số đó đều bằng 2. Trả lời: Có  số thỏa mãn đề bài. 5
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
Câu 4: Một phân xưởng sản xuất giày có 50 công nhân. Trong tháng thứ nhất phân xưởng đó làm được 1290 sản phẩm, tháng thứ hai phân xưởng đó làm được 1057 sản phẩm, tháng thứ ba phân xưởng đó làm được 1103 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng trung bình một người công nhân của phân xưởng đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Trả lời: Trong cả 3 tháng, trung bình mỗi công nhân làm được  sản phẩm. 695
Câu 5:Để  là số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 thì a là  5

Câu 6: Một nhà máy xay, ngày thứ nhất xay được 204 tấn gạo. Ngày thứ hai xay được gấp ba lần ngày thứ nhất. Ngày thứ ba do mất điện nên chỉ xay được bằng một nửa ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy xay được bao nhiêu tấn gạo? Trả lời: Trung bình mỗi ngày nhà máy xay được  tấn gạo. 374
Câu 7: Tổng của hai số là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 9. Tìm số bé biết giữa chúng có 120 số chẵn. Trả lời: Số bé là  4816
Câu 8: Cô giáo dự định: Cứ 20 quyển vở thì phát đều cho 5 học sinh. Cô giáo đã nhận về 160 quyển vở để phát đều cho tất cả học sinh của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? Trả lời: Lớp đó có  học sinh. 40
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5? Trả lời: Có  số thỏa mãn đề bài. 36
Câu 10: Cho . Tìm số  biết . Trả lời: Số đó là  93