dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Toán 6: Kiểm tra 1 tiết hình học tiết 14 mien phi,tai lieu Toán 6: Kiểm tra 1 tiết hình học tiết 14 mien phi,bai giang Toán 6: Kiểm tra 1 tiết hình học tiết 14 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/7/2016 9:58:53 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên: ………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 6….. Môn: HÌNH HỌC 6
Ngày kiểm tra:08/12/2015. Ngày trả bài:23/12/2015
ĐiểmNhận xét của thầy giáo:

Đề chẳn
Câu 1(2điểm): Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ đoạn thẳng AB = 10cm
Câu 2(2điểm): Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hai tia Om và On đối nhau?
Câu 3(4 điểm) : Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 7cm, ON = 14cm.
Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Vì sao?
So sánh OM và MN.
Điểm M có là trung điểm của ON không? Vì sao?
Câu 4(2 điểm): Cho hai điểm M, N bất kì. Hãy vẽ:
a/ Đoạn thẳng MN.
b/ Đường thẳng MN.
c/ Tia MN.
d/ Tia NM

Họ và tên: ………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 6….. Môn: HÌNH HỌC 6
Ngày kiểm tra:08/12/2015. Ngày trả bài:23/12/2015
ĐiểmNhận xét của thầy giáo:

Đề lẻ
Câu 1(2 điểm): Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ đoạn thẳng AB = 12cm
Câu 2(2 điểm): Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau?
Câu 3(4 điểm) : Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA=7cm, OB=14cm.
Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
So sánh OA và AB.
Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao?
Câu 4(2 điểm): Cho hai điểm P, Q bất kì. Hãy vẽ:
a/ Đoạn thẳng PQ.
b/ Đường thẳng PQ.
c/ Tia PQ.
d/ Tia QP.
Các câu tham khảo
Câu 1:
Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 8 cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.
c. Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2 cm . Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Giải :a. Trên cùng tia Ax, có AB < AC (2 cm < 8cm)
Nên: B nằm giữa A,C
Ta có: AB + BC = AC
2 + BC = 8
BC = 8 – 2 = 6 (cm)
b. Vì M là trung điểm của đoạn thẳng BC
=> BM =  (cm)
c. Vì D và B nằm trên hai tia đối nhau chung gốc A
=> A nằm giữa D và B
Mà AD = AB (2 cm = 2cm)
Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng DB
Câu 2 : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6 cm, OB = 3 cm
Trong ba điểm O , A , B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
So sánh OA và AB ?
Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng OA.
Giải:
Vì OA > OB ( 6cm > 3cm) nên điểm B nằm giữa hai điểm O và A.
Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên ta có: OB + BA = OA (*)
Thay OB = 3cm, OA = 6cm và hệ thức (*) ta được: 3 + BA = 6
BA = 6 – 3
BA = 3 (cm)
Vậy: OA = AB (Vì cùng bằng 3cm).
Vì: Điểm B nằm giữa hai điểm O và A (theo kết quả câu a)Câu 3: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?
b) So sánh OA và AB.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Giải:

a) Trên cùng tia Ox, có OA < OB ( 4 cm < 8 cm)
Nên A nằm giữa hai điểm O và B.
b) Vì A nằm giữa hai điểm O và B
Nên OA + AB = AB
Mà OA = 4 cm, OB = 8 cm