dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Toán 6: Đề kiểm tra Hình 6 tiết 14 mien phi,tai lieu Toán 6: Đề kiểm tra Hình 6 tiết 14 mien phi,bai giang Toán 6: Đề kiểm tra Hình 6 tiết 14 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/7/2016 11:16:22 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên: ………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 6….. Môn: HÌNH HỌC 6
Ngày kiểm tra:08/12/2016. Ngày trả bài:23/12/2016
ĐiểmNhận xét của thầy giáo:

Đề chẳn
Câu 1(2điểm): Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm
Câu 2(2điểm): Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hai tia Om và On đối nhau?
Câu 3(4 điểm) : Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 3cm, ON = 6cm.
Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Vì sao?
So sánh OM và MN.
Điểm M có là trung điểm của ON không? Vì sao?
Câu 4(2 điểm): Cho hai điểm A, B bất kì. Hãy vẽ:
a/ Đoạn thẳng AB.
b/ Đường thẳng AB.
c/ Tia AB.
d/ Tia BA
Bài làm
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: ………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 6….. Môn: HÌNH HỌC 6
Ngày kiểm tra:08/12/2016. Ngày trả bài:23/12/2016
ĐiểmNhận xét của thầy giáo:

Đề lẻ
Câu 1(2 điểm): Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ đoạn thẳng AB = 6cm
Câu 2(2 điểm): Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau?
Câu 3(4 điểm) : Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA=4cm, OB=8cm.
Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
So sánh OA và AB.
Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao?
Câu 4(2 điểm): Cho hai điểm M, N bất kì. Hãy vẽ:
a/ Đoạn thẳng MN.
b/ Đường thẳng MN.
c/ Tia MN.
d/ Tia NM.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..