dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KÌ I mien phi,tai lieu Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KÌ I mien phi,bai giang Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KÌ I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/24/2016 11:32:38 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC KÌ 1
I. Dạng: Tập hợp, lũy thừa...:
Câu 1:
Cho 2 tập hợp: A = {xZ / 0 < x  5} và B = {xZ / -3  x < 5}
a. Viết tập hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử.
b. Tìm A B
Giải:
a. A = {1; 2; 3; 4; 5} và B = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}
b. A B = {1; 2; 3; 4}
Câu 2: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
A = {} . Cho biết tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
Giải: A = {-7;-6;-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}. Tập hợp A có 12 phần tử
Câu 3:
Cho 
Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
Giải:
A = { -6;-5;-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5;6;7;8 }
Tính tổng các phần tử của tập hợp A là: 15
Câu 4: a) Viết công thức: am: an ( a ≠ 0; mn)
b) Áp dụng tính: 53: 5 a5: a (a ≠ 0)
Giải: a) am:an=am-n b) 53: 5 = 5 ; a5: a5 = 1 ( a ≠ 0)
II. Dạng Thực hiện phép tính:
Câu 1: Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).
a. 13 . 75 + 13 . 25 – 1200 b. 1449 – {[ (216 + 184) : 8] . 9}
Giải:
13 . 75 + 13 . 25 – 1200 = 13 . (75 + 25) – 1200
= 13 . 100 – 1200 = 1300 – 1200 = 100
b. 1449 – {[(216 + 184) : 8] . 9}
= 1449 – {[400 : 8] .9}
= 1449 = {50 . 9}
= 1449 – 450
= 999
Câu 2: Thực hiện phép tính:
17. 64 + 17.36 – 1700
(-46) + 81 + (-64) + (-91) – (-220)
22.31 – (12012 + 20120) : 

Giải:
a) 17. 64 + 177.36 – 1700 = 17. (64 + 36) – 1700 = 1700 – 1700 =0
b) (-46) + 81 + (-64) + (-91) – (-220) = [(-46) + (-64)] + [81+ (-91)] +220
= (-110) + (-10) + 220 = (-120) + 220 = 100
c) 22.31 – (12012 + 20120) :  = 4.3 – (1 + 1) : 2 = 12 – 2 : 2 = 12 – 1=11
d) =  = [47 – (736:16)].2013
= ( 47 – 46).2013 = 1.2013 = 2013


Câu 3: Thực hiện phép tính.
18.64 + 18.36 – 1200
80 – (130 – (12 – 4)2)

Giải:
18.64 + 18.36 – 1200 = 600
80 – (130 – (12 – 4)2) = 14
= -17
Câu 4: Thực hiện phép tính (không dùng máy tính cầm tay):
a) 7 . 52 – 6 . 42 b) 16.24 + 76.16 + (-1600)
Giải: a) 7 . 52 – 6 . 42 = 7 . 25 – 6 . 16 = 175 – 96 = 79.
b) 16.24+ 76.16 + (-1600) = 16.(24+76) + (-1600) = 16.100 + (-1600) = 1600 + (-1600) =0
III. Dạng tìm x:
Câu 1:
Tìm số nguyên x, biết:
a. 2x – 9 = 32 : 3 b. 150 – 2(x – 5) = 30
Giải:
a. 2x – 9 = 32 : 3
2x – 9 = 3
2x = 3 + 9 = 12
x =