dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN KÌ I mien phi,tai lieu Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN KÌ I mien phi,bai giang Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN KÌ I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/23/2016 9:08:14 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề 1
Câu 1: (1,5 điểm)
Cho 2 tập hợp: A = {xZ / 0 < x  5} và B = {xZ / -3  x < 5}
a. Viết tập hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử.
b. Tìm A B
Giải:
a. A = {1; 2; 3; 4; 5} và B = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}
b. A B = {1; 2; 3; 4}
Câu2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).
a. 13 . 75 + 13 . 25 – 1200 b. 1449 – {[ (216 + 184) : 8] . 9}
Giải:
13 . 75 + 13 . 25 – 1200 = 13 . (75 + 25) – 1200
= 13 . 100 – 1200 = 1300 – 1200 = 100
b. 1449 – {[(216 + 184) : 8] . 9}
= 1449 – {[400 : 8] .9}
= 1449 = {50 . 9}
= 1449 – 450
= 999
Câu 3: (1,5 điểm)
Tìm số nguyên x, biết:
a. 2x – 9 = 32 : 3 b. 150 – 2(x – 5) = 30
Giải:
a. 2x – 9 = 32 : 3
2x – 9 = 3
2x = 3 + 9 = 12
x = 12 : 2
x = 6
 b. 150 – 2(x – 5) = 30
2 (x – 5) = 150 – 30
x – 5 = 120 : 2
x = 60 + 5
x = 65

Câu 4:( 2 điểm)
Số hoc sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 2,hàng 3,hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 đó ,biết số học sinh trong khoảng 100 đến 150 em.
Giải:
Gọi số học sinh khối 6 là a (a)
Theo bài ra ta có a chia hết cho 2,3,4,5 nên 
BCNN(2,3,4,5) = 60  BC(2,3,4,5) = 
Vì mà  nên a = 120
Vậy số học sinh khối 6 là: 120 em
Câu 5: (3 điểm)
Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 8 cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.
c. Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2 cm . Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Giải:
a. Trên cùng tia Ax, có AB < AC (2 cm < 8cm)
Nên: B nằm giữa A,C
Ta có: AB + BC = AC
2 + BC = 8
BC = 8 – 2 = 6 (cm)

b. Vì M là trung điểm của đoạn thẳng BC
=> BM =  (cm)
c. Vì D và B nằm trên hai tia đối nhau chung gốc A
=> A nằm giữa D và B
Mà AD = AB (2 cm = 2cm)
Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng DB
Câu 6: (0,5 điểm)
Cho S = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
Chứng tỏ rằng S chia hết cho 3.
Giải:
S = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
= (1 + 2) + (22 + 23 ) + (24 + 25 ) + (26 + 27)
= 3 + 22 (1 + 2) + 24(1 + 2 ) + 26(1 + 2)
= 3 + 22 . 3 + 24 . 3 + 26 . 3
= 3(1 + 2 + 24 + 26)
Vậy S