dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKB NH 2015-16 (Lần 1) mien phi,tai lieu TKB NH 2015-16 (Lần 1) mien phi,bai giang TKB NH 2015-16 (Lần 1) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/13/2015 6:26:42 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN THỜI KHÓA BIỂU
Năm học: 2015-2016 Áp dụng từ: 14/8/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
THỨ TIẾT 91 92 93 94 95 96 97 98 99 71 72 73 74 75 76 77 78 79 61 62 63 64 65 66 67 68 69 81 82 83 84 85 86 87 88 89
1 0 0 0 0 S Vy SV Vỹ AV Hà CN X.Hòa S Tân 0 0 0 0 SV N.Liên CN Phúc CN Lý AV Hương L Năm 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CC Điền CC Lan CC Kháng CC Mười CC Thủy 0 0 0 0 CC Vy CC Vỹ CC Hà CC Hiền CC Tân 0 0 0 0 CC N.Hòa CC Phúc CC Lý CC Hương CC X.Hòa 0 0 0 0 CC Năm CC N.Liên CC Hạnh CC Huề CC V.Liên 0 0 0 0
2 3 V Điền CN Tri S Kháng SV Mười L Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 GD Tân AV Hà SV Hiền S Lan SV N.Liên 0 0 0 0
4 T Như V Yên V Hanh V Điền V Sang 0 0 0 0 0 0 0 0 V N.Hòa CN Năm TIN Dũ V Huề S V. Liên 0 0 0 0
5 CN Tri V Yên V Hanh V Điền V Sang 0 0 0 0 0 0 0 0 V N.Hòa S Lan TIN Dũ V Huề CN Năm 0 0 0 0
1 S Kháng SV Mười T Quế T Dũ T Hường 0 0 0 0 AV Thúy V Yên SV Hiền TIN Hai V Cúc 0 0 0 0 S K.Liên SV X.Hòa SV N.Liên AV Hương TIN Tý 0 0 0 0 S V. Liên T P.Liên H Vỹ SV Hiền GD Tân 0 0 0 0
2 SV Mười AV Thúy T Quế T Dũ T Hường 0 0 0 0 GD Kháng V Yên MT Nghĩa TIN Hai V Cúc 0 0 0 0 T Như AV Hương V Nga SV X.Hòa TIN Tý 0 0 0 0 SV Hiền T P.Liên S V.Liên H Vỹ AV Tuấn 0 0 0 0
3 3 AV Hương L Lý AV Tuấn S Kháng Đ Vy 0 0 0 0 NH K. Liên MT Nghĩa L Tri SV Hiền Đ Mận 0 0 0 0 T Như NH Mạnh V Nga S K.Liên AV Lánh 0 0 0 0 AV Tuấn SV N. Liên GD Tân Đ Dung T P.Liên 0 0 0 0
4 Đ Vy T Cử L Lý AV Hương H A 0 0 0 0 T Phượng NH K. Liên V Yên T Quế L Tri 0 0 0 0 AV Lánh T Như MT Nghĩa T Hươngf V Nga 0 0 0 0 TIN Tý NH Mạnh T Cử T Phượng T P.Liên 0 0 0 0
5 L Tri T Cử Đ Vy H A AV Tuấn 0 0 0 0 T Phượng Đ Mận V Yên T Quế MT Nghĩa 0 0 0 0 MT Nghĩa T Như AV Lánh T Hươngf V Nga 0 0 0 0 TIN Tý Đ Dung T Cử T Phượng NH Mạnh 0 0 0 0
1 Đ Vy GD Lan V Hanh L Thủy S Kháng 0 0 0 0 V Sang SV Vỹ S Tân V Huề AV Hà 0 0 0 0 V Hòa V Nga T Hường CN Phúc CN Lý 0 0 0 0 H A V Huề V Hạnh CN Năm V Cúc 0 0 0 0
2 GD Lan H Vỹ V Hanh V Điền L Thủy 0 0 0 0 V Sang S Tân AV Hà V Huề T Quế 0 0 0 0 V Hòa V Nga T Hường GD K.Liên AV Lánh 0 0 0 0 T Cử V Huề V Hạnh TIN Dũ V Cúc 0 0 0 0
4 3 H Phúc S Kháng CN Tri V Điền NH Mạnh 0 0 0 0 Đ Vy AV Thúy T Phượng Đ Mận T Quế 0 0 0 0 AV Lánh MT Nghĩa CN Lý NH Mạnh GD K.Liên 0 0 0 0 T Cử H Phúc CN Năm TIN Dũ H A 0 0 0 0
4 V Điền Đ Dung H Phúc CN Tri SV Tý 0 0 0 0 AV Thúy T Quế T Phượng MT Nghĩa TIN Hai 0 0 0 0 CN Lý GD K.Liên AV Lánh V N.Hòa T P.Liên 0 0 0 0 CN Năm AV Hà NH Mạnh S Lan TIN Dũ 0 0 0 0
5 V Điền NH Mạnh SV Tý Đ Dung CN Tri 0 0 0 0 MT Nghĩa T Quế Đ Mận AV Thúy TIN Hai 0 0 0 0 NH Mạnh L Năm GD K.Liên V N.Hòa T P.Liên 0 0 0 0 MT Nghĩa S Lan AV Lánh AV Hà TIN Dũ 0 0 0 0
1 SV Mười V Yên GD Lan AV Hương H A 0 0 0 0 TIN Hai CN X.Hòa GD Kháng AV Thúy SV Hiền 0 0 0 0 TIN Tý S K.Liên V Nga L Lý SV X.Hòa 0 0 0 0 V N.Hòa SV N. Liên H Vỹ V Huề S V. Liên 0 0 0 0
2 AV Hương V Yên T Quế H A GD Lan 0 0 0 0 TIN Hai AV Thúy SV Hiền GD V.Liên Đ Mận 0 0 0 0 TIN Tý SV X.Hòa V Nga T Hươngf S K.Liên 0 0 0 0 V N.Hòa CN Năm L Thủy V Huề SV N.Liên 0 0 0 0
5 3 T Như L Lý T Quế T Dũ T Hường 0 0 0 0 SV Mười Đ Mận CN X.Hòa S Kháng GD V.Liên 0 0 0 0 L Lý TIN Tý Đ Dung T Hươngf V Nga 0 0 0 0 S V. Liên L Thủy SV Hiền H Vỹ CN Năm 0 0 0 0
4 T Như SV Mười L Lý T Dũ T Hường 0 0 0 0 T Phượng V Yên TIN Hai T Quế V Cúc 0 0 0 0 SV N.Liên TIN Tý NH Mạnh Đ Dung V Nga 0 0 0 0 AV Tuấn T P.Liên T Cử SV Hiền L Thủy 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T Phượng V Yên TIN Hai T Quế V Cúc 0 0 0 0 0 0 0 0 SV Hiền T P.Liên T Cử NH Mạnh AV Tuấn 0 0 0 0
1 H Phúc T Cử NH Mạnh V Điền V Sang 0 0 0 0 S Vy AV Thúy S Tân V Huề AV Hà 0 0 0 0 T Như CN Phúc T Hường AV Hương T P.Liên 0 0 0 0 NH Mạnh V Huề V Hạnh CN Năm H A 0 0 0 0
2 NH Mạnh T Cử H Phúc VTC Điền V Sang 0 0 0 0 Đ Vy T Quế NH K. Liên V Huề AV Hà 0 0 0 0 T Như AV Hương T Hường TIN Tý T P.Liên 0 0 0 0 H A V Huề V Hạnh L Năm V Cúc 0 0 0 0
6 3 V Điền Đ Dung SV Tý NH Mạnh Đ Vy 0 0 0 0 L Tri T Quế V Yên AV Thúy S Tân 0 0 0 0 AV Lánh Đ Dung S K.Liên TIN Tý NH Mạnh 0 0 0 0 Đ Mận H Phúc MT Nghĩa AV Hà V Cúc 0 0 0 0
4 V Điền AV Thúy TTC Quế Đ Dung AV Tuấn 0 0 0 0 CN X.Hòa TIN Hai V Yên Đ Mận NH K. Liên 0 0 0 0 GD K.Liên V Nga TIN Tý V N.Hòa Đ Dung