dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiện ích tự tính lương giáo viên tiểu học chuẩn mien phi,tai lieu Tiện ích tự tính lương giáo viên tiểu học chuẩn mien phi,bai giang Tiện ích tự tính lương giáo viên tiểu học chuẩn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/6/2014 9:08:17 PM
Filesize: 0.42 M
Download count: 37
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MỸ PHƯỚC B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
"THEO DÕI LƯƠNG, PHỤ CẤP CB - GV - NV "

"STT

" "Họ và tên

" "Hệ số
lương

" "
Hệ
số CV, VK,
TN" Hệ số công tác lâu năm "
Lương
tối thiểu
" "
Phụ cấp
ưu đãi
" "Tiền p/c công tác lâu năm

" "Phụ cấp thu hút
" "BHXH

" "BHYT

" "BHTN

" "Công
Đoàn
" " Tỉ lệ % PC thâm niên
" "Tổng PC thâm niên

" Tổng trừ PC thâm niên "Còn lãnh

" "Ghi chú

"
" 1,150,000 " 35% 0% 8% 1.5% 1% 1% 10.5%
01 Phạm Chí Ngoan 3.66 0.3 " 4,554,000 " " 1,593,900 " - - " 364,320 " " 68,310 " " 53,737 " 18% " 819,720 " " 77,873 " " 6,403,379 " HT
02 Nguyễn Văn Đấu 3.46 0.25 " 4,266,500 " " 1,493,275 " - - " 341,320 " " 63,998 " " 42,665 " " 49,918 " 17% " 725,305 " " 76,157 " " 5,911,022 " GV
03 Tiền Quang Đời 4.06 53% " 5,275,970 " " 1,846,590 " - - " 422,078 " " 79,140 " " 52,760 " " 67,532 " 28% " 1,477,272 " " 155,114 " " 7,823,208 " VK
04 Nguyễn Phương Ngọt 4.06 0.2 " 4,899,000 " " 1,714,650 " - - " 391,920 " " 73,485 " " 48,990 " " 59,768 " 22% " 1,077,780 " " 113,167 " " 7,004,100 " KT
05 Nguyễn Thanh Toản 3.26 0.2 " 3,979,000 " " 1,392,650 " - - " 318,320 " " 59,685 " " 39,790 " " 45,759 " 15% " 596,850 " " 62,669 " " 5,442,277 " KT
06 Phan Thị Mỹ Tiên 2.86 0.2 " 3,519,000 " " 1,231,650 " - - " 281,520 " " 52,785 " " 35,190 " " 39,061 " 11% " 387,090 " " 40,644 " " 4,688,540 " KT
07 Trần Châu Phong 2.66 0.2 " 3,289,000 " " 1,151,150 " - - " 263,120 " " 49,335 " " 32,890 " " 35,521 " 8% " 263,120 " " 27,628 " " 4,294,776 " KT
08 Lê Thị Cẩm Xuyên 2.06 0.1 " 2,484,000 " " 869,400 " - - " 198,720 " " 37,260 " " 24,840 " " 24,840 " - - " 3,067,740 " TPT
09 Đỗ Thành Nhơn 4.06 69% " 5,462,730 " " 1,911,956 " - - " 437,018 " " 81,941 " " 54,627 " " 69,923 " 28% " 1,529,564 " " 160,604 " " 8,100,136 " VK
10 Lâm Quốc Tuấn 4.06 " 4,669,000 " " 1,634,150 " - - " 373,520 " " 70,035 " " 46,690 " " 56,962 " 22% " 1,027,180 " " 107,854 " " 6,675,269 " GV
11 Võ Văn Thuận 3.66 0.2 " 4,439,000 " " 1,553,650 " - - " 355,120 " " 66,585 " " 44,390 " " 54,156 " 22% " 976,580 " " 102,541 " " 6,346,438 " KT
12 Trần Trường Ngân 3.66 " 4,209,000 " " 1,473,150 " - - " 336,720 " " 63,135 " " 42,090 " " 51,350 " 22% " 925,980 " " 97,228 " " 6,017,607 " GV
13 Châu Nhật Hiển 3.86 " 4,439,000 " " 1,553,650 " - - " 355,120 " " 66,585 " " 44,390 " " 54,156 " 22% " 976,580 " " 102,541 " " 6,346,438 " PHT
14 Phạm Thanh Tùng 3.46 " 3,979,000 " " 1,392,650 " - - " 318,320 " " 59,685 " " 39,790 " " 46,554 " 17% " 676,430 " " 71,025 " " 5,512,706 " GV
15 Đặng Văn Nhương 2.86 " 3,289,000 " " 1,151,150 " - - " 263,120 " " 49,335 " " 32,890 " " 36,508 " 11% " 361,790 " " 37,988 " " 4,382,099 " GV
16 Nguyễn Văn Tâm 2.66 " 3,059,000 " " 1,070,650 " - - " 244,720 " " 45,885 " " 30,590 " " 32,425 " 6% " 183,540 " " 19,272 " " 3,940,298 " GV
17 Châu Thị Hồng Phúc 1.86 " 2,139,000 " " 748,650 " - - " 171,120 " " 32,085 " " 21,390 " " 21,390 " - - " 2,641,665 " GV
18 Danh Hồng Tiến 2.41 " 2,771,500 " " 970,025 " - - " 221,720 " " 41,573 " " 27,715 " " 27,715 " - - " 3,422,803 " GV
19 Trương Thị Thanh Thủy 1.86 0.3 " 2,484,000 " - - " 171,120 " " 32,085 " " 21,390 " " 21,390 " - - " 2,238,015 " K.Toán
20 Dương Thị Sà Át 1.86 " 2,139,000 " " 748,650 " - - " 171,120 " " 32,085 " " 21,390 " " 21,390 " - - " 2,641,665 " GV
21 Trương Mỹ Nhựt 2.34 " 2,287,350 " " 800,573 " - - " 182,988 " " 34,310 " " 22,874 " " 22,874 " - - " 2,824,877 " Tập sự
22 Huỳnh Thị Nị 2.07 " 2,380,500 " - - " 190,440 " " 35,708 " " 23,805 " " 23,805 " - - " 2,106,743 " P.Vụ
23 Trần Thanh Phong 1.86 " 2,139,000 " - - " 171,120 " " 32,085 " " 21,390 " " 21,390 " - - " 1,893,015 " B.Vệ
24 Châu Thị Mỹ Lương 2.1 " 2,052,750 " " 718,463 " - - " 164,220 " " 30,791 " " 20,528 " " 20,528 " - - " 2,535,146 " Tập sự
25 Nguyễn Thị Ý 2.1 " 2,052,750 " " 718,463 " - - " 164,220 " " 30,791 " " 20,528 " " 20,528 " - - " 2,535,146 " Tập sự
26 Cộng 73 3 - " 86,258,050 " " 27,739,093 " - - " 6,873,044 " " 1,288,696 " " 813,591 " " 979,178 " 269% " 12,004,781 " " 1,252,305 " " 114,795,110 "
"Mỹ Phước B, ngày 17 tháng 03 năm 2014"
ĐTDĐ: 0986.470400
Người lập
http://chauphongmythuat.violet.vn
Email: tranchauphongst@gmail.com
Ghi chú: Hiệu Trưởng không trừ BH thất nghiệp bao gồm thâm niên. Trần Châu Phong
"Phụ cấp trách nhiệm của Kế toán không trừ BHXH, BHYT, BHTN"
Các chữ màu xanh điều chỉnh sữa được.