dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an THỜI KHÓA BIỂU SÁNG TUẦN 10 (Năm học 2015-2016) mien phi,tai lieu THỜI KHÓA BIỂU SÁNG TUẦN 10 (Năm học 2015-2016) mien phi,bai giang THỜI KHÓA BIỂU SÁNG TUẦN 10 (Năm học 2015-2016) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2015 10:59:10 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT THANH NƯA

"THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2015 - 2016
TUẦN 10 (Thực hiện từ 19/10 đến 24/10/2015)"

THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11B1 11B2 11B3 12C1 12C2 12C3 12C4
"Thứ 2
19/10" 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 NGOẠI KHÓA KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
3 KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN HOA-Linh LY-Hong(li) TOAN-Phuong SU-Hang NN-Anh VAN-Huyen HOA-Anh(hoa)
4 HOA-Anh(hoa) DIA-Thuan TIN-Nga TOAN-Quy LY-Hong(li) NN-Anh NN-Huong TOAN-Phuong LY-Thuy HOA-Phuong(ho VAN-Huyen GDQP-Vu
5 VAN-Huyen LY-Thuy LY-Chien NN-Huong TOAN-Quy LY-Hong(li) SU-Tuan VAN-Trieu TIN-Huong(tin SU-Hang NN-Dao GDCD-Hong
"Thứ 3
20/10" 1 TOAN-Chinh NN-Huong VAN-Trieu TIN-Nga VAN-Huyen TOAN-Hai VAN-Van HOA-Linh NN-Dao TD-Vu SU-Tuan NN-Anh
2 TOAN-Chinh TD-Chau VAN-Trieu HOA-Anh(hoa) VAN-Huyen TOAN-Hai VAN-Van SINH-Thao LY-Thuy NN-Anh NN-Dao GDQP-Vu
3 VAN-Huyen HOA-Linh GDCD-Hong DIA-Thuan TIN-Nga SINH-Thao TOAN-Chinh VAN-Trieu VAN-Van LY-Thuy HOA-Anh(hoa) LY-Chien
4 LY-Thuy TIN-Nga NN-Dao DIA-Thuan HOA-Linh SU-Tuan NN-Huong NN-Anh VAN-Van TIN-Huong(tin TOAN-Hai HOA-Anh(hoa)
5 NN-Dao VAN-Huyen HOA-Tung NN-Huong DIA-Thuan HOA-Linh TIN-Huong(tin SU-Tuan GDCD-Hong LY-Thuy LY-Chien VAN-Van
"Thứ 4
21/10" 1 NN-Dao NN-Huong LY-Chien TIN-Nga VAN-Huyen TOAN-Hai TOAN-Chinh NN-Anh TD-Vu HOA-Phuong(ho DIA-Kim SU-Tuan
2 VAN-Huyen LY-Thuy DIA-Thuan SU-Hang TIN-Nga NN-Anh LY-Hong(li) VAN-Trieu VAN-Van DIA-Kim SU-Tuan GDQP-Vu
3 VAN-Huyen DIA-Thuan SINH-Thao LY-Chien NN-Huong DIA-Kim HOA-Phuong(ho SU-Tuan NN-Dao NN-Anh TOAN-Hai VAN-Van
4 TIN-Nga VAN-Huyen NN-Dao VAN-Trieu TD-Chau VAN-Van NN-Huong LY-Hong(li) DIA-Kim SU-Hang LY-Chien NN-Anh
5 DIA-Thuan TIN-Nga VAN-Trieu NN-Huong VAN-Huyen SU-Tuan VAN-Van TOAN-Phuong SU-Hang LY-Thuy NN-Dao DIA-Kim
"Thứ 5
22/10" 1 HOA-Anh(hoa) NN-Huong TIN-Nga VAN-Trieu HOA-Linh LY-Hong(li) GDCD-Hong NN-Anh HOA-Phuong(ho VAN-Van VAN-Huyen GDQP-Vu
2 LY-Thuy HOA-Linh VAN-Trieu HOA-Anh(hoa) TIN-Nga NN-Anh VAN-Van LY-Hong(li) HOA-Phuong(ho GDCD-Hong VAN-Huyen SU-Tuan
3 KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH KT - SINH
4 TIN-Nga VAN-Huyen SU-Hang DIA-Thuan NN-Huong VAN-Van HOA-Phuong(ho HOA-Linh LY-Thuy TD-Vu GDCD-Hong NN-Anh
5 SU-Hang VAN-Huyen HOA-Tung NN-Huong DIA-Thuan GDCD-Hong HOA-Phuong(ho TOAN-Phuong VAN-Van LY-Thuy SINH-Thao LY-Chien
"Thứ 6
23/10" 1 NN-Dao LY-Thuy LY-Chien TIN-Nga LY-Hong(li) TIN-Huong(tin NN-Huong NN-Anh SU-Hang VAN-Van TOAN-Hai HOA-Anh(hoa)
2 TIN-Nga NN-Huong DIA-Thuan LY-Chien LY-Hong(li) HOA-Linh TOAN-Chinh DIA-Kim LY-Thuy NN-Anh TOAN-Hai VAN-Van
3 KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN KT - TOAN NN-Dao LY-Thuy HOA-Anh(hoa) VAN-Van
4 DIA-Thuan TIN-Nga NN-Dao HOA-Anh(hoa) NN-Huong TOAN-Hai VAN-Van LY-Hong(li) TD-Vu TIN-Huong(tin LY-Chien NN-Anh
5 GDCD-Hong DIA-Thuan TOAN-Phuong LY-Chien NN-Huong VAN-Van LY-Hong(li) TIN-Huong(tin LY-Thuy HOA-Phuong(ho NN-Dao GDQP-Vu
"Thứ 7
24/10" 1 NN-Dao SU-Hang HOA-Tung VAN-Trieu HOA-Linh VAN-Van TOAN-Chinh GDCD-Hong TIN-Huong(tin LY-Thuy SU-Tuan LY-Chien
2 LY-Thuy GDCD-Hong TOAN-Phuong VAN-Trieu DIA-Thuan VAN-Van TOAN-Chinh HOA-Linh NN-Dao SU-Hang HOA-Anh(hoa) SU-Tuan
3 HOA-Anh(hoa) HOA-Linh DIA-Thuan SU-Hang GDCD-Hong LY-Hong(li) SU-Tuan VAN-Trieu LY-Thuy VAN-Van TOAN-Hai TIN-Huong(tin
4 DIA-Thuan TD-Chau NN-Dao GDCD-Hong SU-Hang NN-Anh DIA-Kim VAN-Trieu HOA-Phuong(ho VAN-Van TD-Vu SINH-Thao
5 SH-Thuy SH-Linh SH-Chien SH-Anh(hoa) SH-Hong(li) SH-Hai SH-Tuan SH-Phuong SH-Yen SH-Phuong(ho SH-Huong(tin SH-Son
BAN GIÁM HIỆU