dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thi Thử ĐHSP Hà Nọi lần 1-2017 mien phi,tai lieu Thi Thử ĐHSP Hà Nọi lần 1-2017 mien phi,bai giang Thi Thử ĐHSP Hà Nọi lần 1-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2017 2:53:24 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 140
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN


THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
MÔN HÓA HỌC
( Thời gian làm bài : 50 phút)


ĐỀ THI GỒM 40 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40 ) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.
Câu 1: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ( dư ), thu được 0,2 mol khí .... Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là
A. 3,6 gam và 5,3gam B. 1,8 gam và 7,1 gam
C. 1,2 gam và 7,7 gam D. 2,4 gam và 6,5 gam
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 3 chất CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị m là.
A. 17,92 B. 17,60 C. 70,40 D. 35,20
Câu 3: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:
A. dung dịch NaOH và Al2O3.
B. dung dich NaNO3 và dung dịch MgCl2
C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl.
D. K2O và H2O
Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:
Cho bột Al vào dung dịch NaOH
Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.
Cho CaO vào nước
Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2
Số thí nghiệm có thể xảy ra phản ứng là
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 5: Cho 0,1 mol anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua (C6H5NH2) được là:
A. 12,950 gam B. 6,475 gam C. 25,900 gam D. 19,425 gam
Câu 6: Anilin (C6H5NH2) và phenol C6H5OH đều có phản ứng với:
A. dung dịch NaCl. B. dung dịch NaOH C. dung dịch Br2 D. dung dịch HCl
Câu 7: Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng
A. trùng hợp B. trao đổi C. axit – bazo D. trùng ngưng
Câu 8: Công thức của glyxin là
A. C2H5NH2 B. H2NCH2COOH
C. CH3NH2 D. H2NCH(CH)3COOH
Câu 9: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là
A. MgSO4 và ZnCl2 B. FeCl3 và AgNO3 C. .FeCl2 và ZnCl2 D. AlCl3 và HCl
Câu 10: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. nilon-6,6 B. polietilen
C. poli(vinyl clorua) D. poli(metyl metacrylat)
Câu 11: Cho m gam glucozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 ( đun nóng ), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2 B. 36,0 C. 18,0 D. 9,0
Câu 12: Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, Nh3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazo nhất là
A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. NH3 D. C6H5NH2
Câu 13: Chất béo là trieste của axit béo với
A. glixerol B. etylen glicon C. etanol D. phenol
Câu 14: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
Câu 15: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo tính khử tăng dần từ trái sang phải là
A. Fe, Mg, Al. B. Al, Mg, Fe. C. Fe, Al, Mg. D. Mg, Fe, Al
Câu 16: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là
A. tơ tằm. B. tơ nilon- 6,6. C. tơ viso. D. tơ nitron.
Câu 17: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối