dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an THI HKI.S9 mien phi,tai lieu THI HKI.S9 mien phi,bai giang THI HKI.S9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/5/2017 1:21:39 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐiểmTRƯỜNG THPT MỸ HƯƠNG
Họ tên: ………………………………………..
SBD: …………………Lớp: …………………
Đề thi HKI. 2016-2017
Môn: Sinh học Khối 9
Thời gian: 60 phút

SI0901
Đề thi có 5 trang. Học sinh làm bài vào bảng trả lời trắc nghiệm

A. Câu hỏi trắc nghiệm: Đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm
1/ Cho 1 đoạn ADN có trình tự các cặp nuclêôtit trước và sau khi biến đổi là:
trước: -X-G-X-A-T- sau: -X-A-X-A-T
-G-X-G-T-A- -G-T-G-T-A
Đây là dạng đột biến
A thay thế một cặp G-X bằng cặp A-T B thay thế một cặp A-T bằng cặp X-A
C thay thế một cặp A-T bằng cặp T-G D thay thế một cặp A-T bằng cặp X-G
2/ Hậu quả của đột biến gen:
A Đa số đột biến gen là có hại, một số trường hợp đột biến gen trở nên có lợi
B Tất cả đột biến gen đều có hại, không có trường hợp đột biến gen có lợi
C Đột biến gen không làm thay đổi kiểu gen nên không có lợi cũng không có hại
D Tất cả đột biến gen đều có lợi, không có trường hợp đột biến gen có hại
3/ Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là
A những biến đổi trong cấu trúc gen
B những biến đổi về số lượng của nhiễm sắc thể
C những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể
D làm giảm bộ nhiễm sắc thể từ 4n thành 2n
4/ Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm các dạng chính như sau:
A Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn
B Thể đa bội, thể dị bội (lệch bội)
C Thêm cặp nuclêôtit, mất cặp nuclêôtit, thay thế cặp nuclêôtit
D Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn chứa tâm động, chuyển đoạn tương hỗ
5/ Hội chứng Đao có thể dễ dàng phát hiện bằng phương pháp nào sau đây?
A Di truyền phân tử. B Nghiên cứu trẻ đồng sinh.
C Phả hệ. D Di truyền tế bào.
6/ Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là :
A A = T = 600; G = X = 899 B A = T = 600 ; G = X = 900
C A = T = 599; G = X = 900 D A = T = 900; G = X = 599
7/ Bệnh bạch tạng và câm điếc bẩm sinh có chung những đặc điểm:
A Đột biến số lượng nhiễm sắc thể thể dị bội
B Đột biến gen lặn, nằm trên nhiễm sắc thể thường
C Đột biến gen trội, nằm trên nhiễm sắc thể thường
D Đột biến gen trội, liên kết với giới tính
8/ Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh nào là bệnh di truyền liên kết với giới tính?
A Bệnh ung thư máu B Bệnh máu khó đông C Bệnh Đao D Bệnh bạch tạng
9/ Cho biết cà chua A qui định quả đỏ trội hoàn toàn hơn a qui định quả vàng. Trong các kết luận về đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở cà chua như sau:
(1) Phép lai cà chua tứ bội P: AAaa (quả đỏ) x Aaaa (quả vàng). Khi đó, tỉ lệ phân li kiểu hình F1: 11 đỏ : 1 quả vàng.
(2) Với một cặp gen A, a thì trong quần thể tồn tại 4 kiểu gen AAAA, AAAa, Aaaa và aaaa.
(3) Cây quả vàng aaaa chỉ xuất hiện khi có sự kết hợp hai loại giao tử aa từ hai bên bố mẹ.
(4) Khi xử lý cây lưỡng bội 2n bằng cônxisin sẽ tạo ra cây tứ bội AAaa

Chọn đúng, sai cho các kết luận trên.
A (1) : Đúng; (2) : Sai; (3) : Đúng; (4) : Đúng
B (1) :