dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tài liệu ViO Lớp 5 mien phi,tai lieu Tài liệu ViO Lớp 5 mien phi,bai giang Tài liệu ViO Lớp 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/12/2013 7:32:59 PM
Filesize: 0.53 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Lớp 5 vòng 1 – 3:


Vòng 3:

BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Bạn An mua hai tá bút chì hết 30000 đồng. Hỏi bạn Minh mua 8 cái bút chì như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bạn Minh mua 8 cái bút chì hết đồng.
Câu 2: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong ngày nữa.
Câu 3: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế? Trả lời: Mỗi ngày xưởng phải đóng được bộ.
Câu 4: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trả lời: Nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được km.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5: 1 × 1 − 
Câu 6: − × 
Câu 7: − 
Câu 8: − 
Câu 9:
Câu 10: + : 


BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?( Mức ăn của mỗi người như nhau) Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong ngày.
Câu 2: Hiệu của 2 số bằng 186. Số bé bằng  số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 3: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong ngày nữa.
Câu 4: Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng số lớn.Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5: × : 
Câu 6: − × 
Câu 7: + 
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10: − − 


BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Bạn An mua hai tá bút chì hết 30000 đồng. Hỏi bạn Minh mua 8 cái bút chì như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bạn Minh mua 8 cái bút chì hết .......... đồng.
Câu 2: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế? Trả lời: Mỗi ngày xưởng phải đóng được ...........bộ.
Câu 3: Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng  số lớn.Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là .............
Câu 4: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trả lời: Nếu xe đi, tiêu thụ hết