dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sổ dự giờ- Mẫu đầy đủ mien phi,tai lieu Sổ dự giờ- Mẫu đầy đủ mien phi,bai giang Sổ dự giờ- Mẫu đầy đủ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/23/2016 6:09:15 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ QUÝ

SỔ DỰ GIỜ
TRƯỜNG THCS TAM THANH
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:……………………………..
TỔ CHUYÊN MÔN:……………………………………

NĂM HỌC: 2016-2017


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ
STT
Họ và tên
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Môn dạy
Tiết ngày………Thứ……….. Ngày………….Tháng…....…..Năm…………


DỰ GIỜ
TIẾT DỰ THỨ

Họ và tên giáo viên dạy:……………………………………………………….......
Môn:…………........…tại lớp…....…........ Tiết ppct:………………......................
Tên bài dạy:………………………………………...................................................
Họ và tên các giáo viên cùng dự:……………………………………………….....
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
I/ Ghi chép theo tiến trình giờ dạy:
Nhận xét
Thời gian
Tiến trình lên lớp

II/ Nhận xét rút kinh nghiệm giờ dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Xếp loại:…………


TỔNG HỢP DỰ GIỜ HỌC KỲ I NĂM HỌC 201… – 201…

TT
Họ và tên giáo viên
Môn
Số tiết dự giờ
Xếp loại
Ghi chú

G
K
TB
YTỔNG HỢP GIỜ DỰ HỌC KỲ I: Số giờ dự:…………….giờ
Trong đó xếp loại : Giỏi:………….giờ
Khá:…….........giờ
Trung bình:…..giờ
Yếu:……….…giờ
TỔNG HỢP DỰ GIỜ HỌC KỲ II NĂM HỌC 201… – 201…

TT
Họ và tên giáo viên
Môn
Số tiết dự giờ
Xếp loại
Ghi chú

G
K
TB