dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCĐ mien phi,tai lieu QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCĐ mien phi,bai giang QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCĐ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/9/2017 5:52:57 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-UBND
Tân Thành, ngày tháng năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Tân Thành
__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;
Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Căn cứ Công văn số 712/THPT ngày 02/02/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Tân Thành,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Tân Thành, gồm các ông (bà) có tên sau:
- Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban.
- Ông Kiều Tấn Luông, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Rùm - Phó Trưởng ban Thường trực.
- Bà Lê Thị Thanh Vui, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thành A - Phó Trưởng ban.
- Ông Trần Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thành B - Thành viên.
- Ông Trần Hải Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Kèn - Thành viên.
- Bà Phan Thị Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thành - Thành viên.
- Ông Trần Tấn Lũy, Giáo viên Trường THCS Đồng Rùm - Thành viên.
- Ông Nguyễn Xuân Thao, Công chức Văn hóa - Xã hội - Thành viên.
* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo:
- Bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp PNVN xã.
- Bà Phạm Thị Ngọc Duyên, Chủ tịch UBMTTQVN xã.
- Bà Nguyễn Hoài Thương, Bí thư Xã đoàn.
Điều 2. Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Tân Thành có nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong xã.
- Tuyên truyền vận động các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phổ cập giáo dục; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.
- Kiểm tra công nhận cấp cơ sở và đề nghị cấp trên công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục theo quy định.
- Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công; các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm và các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định trước đây của UBND xã Tân Thành về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Tân Thành.
Điều 4. Văn phòng HĐND-UBND xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

- P.GD&ĐT;
- TT.ĐU - TT.HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐND-UBND xã.