dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG BCĐ mien phi,tai lieu QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG BCĐ mien phi,bai giang QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG BCĐ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/9/2017 5:55:47 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN THÀNH

Số ……. / QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Thành, ngày …. tháng 1 năm 2017QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
Phổ cập Giáo dục - Chống mù chữ xã Tân Thành

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Thực hiện Nghị Định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC);
Căn cứ vào Thông tư số 07/2016-TT-BGD&ĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ;
Căn cứ quyết định số 125/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của ủy ban nhân dân xã Tân Thành về việc kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục- chống mù chữ xã Tân Thành
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Tân Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục xã Tân Thành”.
Điều 2. “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục xã Tân Thành” quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo và nhiệm vụ của các thành viên, tổ chức nhằm triển khai thực hiện các văn bản của TW và của tỉnh, huyện về phổ cập giáo dục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND - UBND xã, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã, các ban ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐND, Đảng ủy xã
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VP, HĐND-UBND xã.
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Tiến Sĩ


UBND HUYỆN TÂN CHÂU
UBND XÃ TÂN THÀNH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Thành, ngày …. tháng …… năm 2017


QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ XÃ
( Ban hành kèm theo quyết định số .../ QĐ- BCĐ ngày....tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành)

I/ NHIỆM VỤ CHUNG
Ban chỉ đạo công tác Phổ cập Giáo dục – Xóa mù chữ xã Tân Thành có nhiệm vụ:
1. Giúp Ủy ban nhân dân xã theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch về công tác PCGD – CMC trên địa bàn xã, tổ chức sơ, tổng kết hàng năm, báo cáo kết quả định kỳ về công tác PCGD – XMC.
2. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy-UBND xã về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ trên địa bàn xã.
3. Xây dựng kế hoạch PCGD – XMC cho từng giai đoạn và chỉ đạo các đơn vị trường học trong xã xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình.
4. Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác PCGD – XMC.
5. Tổ chức tự kiểm tra duy trì kết quả PCGD – XMC tại địa phương và đề nghị cấp trên kiểm tra, công nhận kết quả PCGD – XMC ở xã.

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
1. Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó chủ tịch UBND xã. Trưởng ban
Phụ trách chung công tác Phổ cập giáo dục- chống mù chữ ( PCGD- XMC).
Chỉ đạo Ban quản lí ấp, các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện công tác PCGD-XMC theo từng lĩnh vực được phân công
2. Ông Kiều Tấn Luông, Hiệu trưởng trường THCS Đồng Rùm Phó ban trực
Thay mặt trưởng ban giải quyết các công việc khi Trưởng ban uỷ quyền hoặc đi vắng.
Đề xuất với Ban chỉ đạo các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục. Đề xuất kiến nghị các chế độ đối với những tập thể, cá nhân tham gia công tác phổ cập.
Đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập. Kiến nghị kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân gây khó khăn cản trở công tác phổ cập.
Chỉ đạo tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình thực hiện các mục tiêu phổ