dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Present Continues mien phi,tai lieu Present Continues mien phi,bai giang Present Continues mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2016 1:49:05 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng thường xuyên để diễn tả các trường hợp sau:
Sự việc đang xảy ra ở thời điểm chúng ta nói.
Sự việc đúng ở thời điểm hiện tại nhưng sẽ không còn đúng về lâu dài.

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn
Câu khẳng định
Câu phủ định
Câu nghi vấn

- S + be + V-ing + (O)
Ví dụ: - He`s watching cartoon on TV now.
- S + be-not + V-ing + (O)
Ví dụ: - I`m not reading Literature book.
(Từ hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?
Ví dụ: - Is he going to the cinema?
- Where are you going to?


BÀI TẬP THỰC HÀNH
Viết lại câu cho đúng:
1. (she / go home now)
She is going home now.
2. (I / read an English book)
.....................................................................................................................................
3. (she / not / wash her face)
....................................................................................................................................
4. (he / watch a film at the moment)
.....................................................................................................................................
5. (she / cry?)
.....................................................................................................................................
6. (we / not / sleep)
....................................................................................................................................
7. (they / drive to London?)
.....................................................................................................................................
8. (they / watch TV?)
.....................................................................................................................................
9. (where / she / go now?)
.....................................................................................................................................
10. (it / not / rain)
....................................................................................................................................
11. (how / she / travel?)
.....................................................................................................................................
12. (where / you / work?)
.....................................................................................................................................
13. (the dog / not / play with a ball)
.....................................................................................................................................
14. (I / not / speak Chinese at the moment)
.....................................................................................................................................
15. (Jill / drink tea now?)
....................................................................................................................................