dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHIẾU ĐÁNH GIÁ BDTX mien phi,tai lieu PHIẾU ĐÁNH GIÁ BDTX mien phi,bai giang PHIẾU ĐÁNH GIÁ BDTX mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/5/2016 8:00:02 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD- ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015 – 2016

Họ và tên GV: ..................................................................... Ngày sinh: ........................
Trình độ chuyên môn: ......................................................... Năm vào ngành: ..............
Chức vụ: .............................................................................. Tổ chuyên môn: ...............
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2015 – 2016: ..............................................
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX
TT
Tiêu chí đánh giá
Điểm tối đa
Tự đánh giá
Tổ chuyên môn đánh giá

1
Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
101.1
Phần 1: Kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
51.2
Phần 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục
52
Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
102.1
Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
52.2
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục
53
Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
103.1
Module 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
103.1.1
Phần 1: Nhận thức về việc XD môi trường học tập thân thiện.
53.1.2
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng xây dựng môi trường học tập thân thiện năm học 2015 - 2016
53.2
Module 8: Thư viện trường học thân thiện
103.2.1
Phần 1: Mục tiêu của thư viện trường học thân thiện
53.2.2
Phần 2: Phương pháp tổ chức thư viện trường học thân thiện trong trường tiểu học.
53.3
Module 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
103.3.1
Phần 1: Nhận thức về phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
53.3.2
Phần 2: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học trong năm học 2015- 2016
53.4
Module 38: Nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH
103.4.1
Phần 1: Nhận thức về nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH
53.4.2
Phần 2: Việc vận dụng trong tổ chức các HĐNGLL ở trường TH năm học 2015- 2016
5
Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)
10
Xếp loại:
Sơn Tân, ngày tháng 4 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊNPhạm Thị Mai Lan