dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ôn tập tin học 10 mien phi,tai lieu Ôn tập tin học 10 mien phi,bai giang Ôn tập tin học 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/3/2017 12:31:07 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 14: KHÁI NIỆM HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Hệ soạn thảo văn bản là phần mềm ____.
A. hệ thống
B. ứng dụng
C. Cả hai câu trên đều sai
D. Cả hai câu trên đều đúng
[
]


Hệ soạn thảo văn bản cho phép:
A. nhập văn bản
B. chỉnh sửa văn bản
C. lưu trữ và in ấn văn bản
D. Tất cả các câu trên đều đúng
[
]


Trình bày văn bản bao gồm chức năng:
A. định dạng kí tự
B. định dạng đoạn văn bản
C. định dạng trang văn bản
D. Tất cả đều đúng
[
]


Đơn vị xử lí văn bản nào là nhỏ nhất?
A. Kí tự
B. Từ
C. Câu
D. Đoạn
[
]


Đơn vị xử lí văn bản nào là lớn nhất?
A. Kí tự
B. Từ
C. Câu
D. Đoạn
[
]


Sắp xếp đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn:
a. Kí tự - Từ - Câu - Đoạn
b. Từ - Kí tự - Câu - Đoạn
c. Đoạn - Kí tự - Câu - Từ
d. Đoạn - Câu - Từ - Kí tự
[
]


Sắp xếp đơn vị xử lí văn bản từ lớn đến nhỏ:
a. Kí tự - Từ - Câu - Đoạn
b. Từ - Kí tự - Câu - Đoạn
c. Đoạn - Kí tự - Câu - Từ
d. Đoạn - Câu - Từ - Kí tự
[
]


Có hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là VNI và ____.
A. TELEX
B. TCVN3
C. VNI-Windows
D. Tất cả đều sai
[
]


Có hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là TELEX và ____.
A. VNI
B. TCVN3
C. VNI-Windows
D. Tất cả đều sai
[
]


Có hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là ____và ____.
A. VNI - TELEX
B. TCVN3 - TELEX
C. VNI - Windows
D. Tất cả đều sai
[
]


Kiểu gõ nào sử dụng các phím số để bỏ dấu cho chữ?
A. VNI
B. TELEX
C. TCVN3
D. ABC
[
]


Kiểu gõ nào sử dụng các phím chữ để bỏ dấu cho chữ?
A. VNI
B. TELEX
C. TCVN3
D. ABC
[
]


Dòng chữ “Trung taam Tin Hojc” được nhập theo kiểu gõ ___.
A. TELEX
B. TCVN3
C. VNI
D. UNICODE
[
]


Dòng chữ “Trung ta6m Tin Ho5c” được nhập theo kiểu gõ ___.
A. TELEX
B. TCVN3
C. VNI
D. UNICODE
[
]


UNICODE là bộ mã ___.
a. chuẩn Quốc tế
b. chuẩn Việt Nam
c. chuẩn mã 32 bit
d. không được sử dụng
[
]


VNI là bộ mã ___.
a. chuẩn Quốc tế
b. chuẩn Việt Nam
c. chuẩn mã 32 bit
d. không được sử dụng
[
]


Font chữ: .VnArial, .VnTimes,…tương ứng với bộ mã ___.
a. TELEX
b. VNI
c. TCVN3
d. UNICODE
[
]


Font chữ: Arial, Times New Roman,…tương ứng với bộ mã ___.
a. TELEX
b. VNI
c. TCVN3
d. UNICODE
[
]


Font chữ : VNI-Avo, VNI-Times,… tương ứng với bộ mã ____.
a. TELEX
b. VNI
c. TCVN3
d. UNICODE
[
]


Phần mềm gõ tiếng Việt gồm:
a. Unikey
b. Vietkey
c. Cả hai câu đều đúng
d. Cả hai câu đều sai
[
]


Để soạn thảo được tiếng Việt, cần:
A. Font chữ tiếng Việt
B. Phần mềm gõ tiếng Việt
c. Cả hai câu đều đúng
d. Cả hai câu đều sai
[
]


Chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ sau: "Chuwcs mungf nawm mowis"
A. Chúc mừng năm mới
B. Chúc mùng nằm mơi
C. Chúc mừng nam mói
D. Chức mùng năm mới
[
]


Chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ sau: "Nam5 moi34 phat1 tai5"
A. Năm mới phát tài
B. Nạm mõi phát tại
C. Năm mỏi phát tai
D. Năm mõi phát tài
[
]

 Bài 15: LÀM QUEN