dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an on tap GDCD 8 KI II mien phi,tai lieu on tap GDCD 8 KI II mien phi,bai giang on tap GDCD 8 KI II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/10/2010 11:41:04 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 28
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 8
( Trả lời từ câu 1 – 13)
Kết hợp với S GK các bài 18, 19, 20, 21.
Câu 1: Em hãy kể tên một số tài sản nhà nước và lợi ích công cộng mà em biết.
- Tài sản nhà nước: đất đai, rừng núi, sông ngòi, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội,…
- Lợi ích công cộng: bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, bưu điện,…
Câu 2: Là HS em có trách nhiệm gì để tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
- Không xâm phạm, lấn chiếm, phá hoại hay sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Giữ gìn, bảo quản, sử dụng tiết kiệm có hịệu quả, không lãng phí tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng và tuyền truyền cho mọi người cùng biết trách nhiệm của công dân đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Báo cho cá nhân hay cơ quan có thẩm quyền gần nhất khi phát hiện người có hành vi xâm phạm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 3: Công dân có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
- Không xâm phạm, lấn chiếm, phá hoại hay sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hịệu quả, không tham ô, lãng phí.
Câu 4: Quyền khiếu nại , quyền tố cáo là gì? So sánh.
* Định nghĩa: ( SGK / bài 18/ 50)
* So sánh:
- Giống nhau:
+ Đều là những quyền cơ bản của CD qui định trong Hiến pháp.
+ Là phương tiện để CD tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
+ Hình thức: Trực tiếp khiếu nại hay tố cáo, gửi đơn hay qua báo đài.
- Khác nhau:
Quyền khiếu nại
Quyền tố cáo

- Là người trực tiếp bị hại thực hiện quyền khiếu nại.
- Mục đích: Khôi phục lại quyền và lợi ích cho người khiếu nại.
- Tất cả mọi công dân đều có thề tham gia tố cáo.
- Mục đích: Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm tới quyền và lơi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân.

Câu 5: Thế nào là quyền tự do ngôn luận của công dân. Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận theo quy định của Pháp luật như thế nào? ( Sgk/bài 19/53)

Câu 6: Trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền tự do ngôn luận?
- Thường xuyên nâng cao trình độ văn hoá, pháp luật, trình độ chuyên môn.
- Tiếp nhận thông tin từ báo đài.
- Tích cực tham gia, đóng góp ý kiếnvào các cuộc họp.
Câu 7: Hiến pháp ra đời đầu tiên vào năm 1946. Từ ngày thành lập đến nay, nhà nước ta đã ban hành 4 bản hiến pháp. Hiến pháp nước ta được đổi tên vào những năm: 1959, 1980, 1992.
Câu 8: Hiến pháp nước ta có sự thay đổi bổ sung vì:
Mỗi bản hiến pháp ra đời đánh dấu một thời kì, một giai đoạn của cách mạng Việt Nam, những thắng lợi đạt được đồng thời đề ra phương hướng, đường lối xây dựng và phát triển đất nước trong thời kì mới.
Câu 9:Nội dung của hiến pháp 1992 /sgk/ bài 20/ 56.
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khoá 8 kì 11 thông qua ngày 15/4/1992. Hiến pháp gồm 147 điều, 12 chương.
Câu 10: Vai trò và vị trí của hiến pháp 1992?
- Hiến pháp Việt Nam là sự thể chế hoá đường lối chính trị của Đảng CSVN trong từng thời kì, từng giai đoạn cách mạng.
- Hiến pháp Việt Nam định hướng cho đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
- Quốc hội biên soản, sửa chữa, bổ sung hiến pháp.
- Hiến pháp phải được thông qua đại biểu quốc hội, ít nhất là 2/3 số đại biểu nhất trí.
- Bản chất của nhà nước ta: nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Câu 11: Pháp luật là gì? Pháp luật có những đặc điểm cơ bản nào? ( sgk/ bài 21/60)