dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ng kien kinh nghiem mien phi,tai lieu ng kien kinh nghiem mien phi,bai giang ng kien kinh nghiem mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/28/2012 11:46:48 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
I. Đặt vấn đề
Chúng ta đã biết, giáo dục và đào tạo là điều kiện tất yếu của quá trình phát triển loài người, giáo dục và đào tạo còn là phương thức tái sản xuất những giá trị về nhân cách cần thiết phù hợp với mục tiêu kinh tế xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Giáo dục và đào tạo được coi là lĩnh vực thuộc cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và nó giữ một vị trí trọng yếu trong sự phát triển của Quốc gia. Điều đó được đúc kết từ quá trình tồn tại và phát triển của dân tộc ta hơn bốn nghìn năm qua.
Trong tư tưởng chỉ đạo về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ta đã chỉ rõ nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục và đào tạo là: “ Nhằm xây dựng những con người mới và thế hệ trẻ thiết tha gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, có năng lực tiếp thu văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam…”
Thực tế cho thấy, để có một nền giáo dục tiên tiến thì đòi hỏi chúng ta phải có một cơ sở giáo dục vững chắc và cơ sở này chính là hệ thống giáo dục phổ thông. Trong đó, bậc học Tiểu học được xem là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Điều 24 của luật giáo dục nêu rõ: “Giáo dục Tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên - xã hội và con người; có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật.” M ặt khác, mục tiêu giáo dục Tiểu học còn nêu rõ: “ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cở sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tụê, thể chất, thẩm mĩ và kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên THCS.”
Mặt khac, Tiểu học là bậc học nền tảng tạo tiền đề chọ sự phát triển toàn diện nhân cách con người; và nhân cách học sinh tiểu học là nhân cách đang hình thành với đặc trưng đó là tính hồn nhiên, mang tính chỉnh thể về tiềm năng khả năng phát triển. Các em bươc vào học tiểu học cũng có nghĩa là các em chuyển từ hoạt động chủ đạo là “hoạt động vui chơi” sang hoạt đông chủ đạo là “hoạt đông học tập”. Vì thế, mà hệ thần kinh của các em dễ bị hưng phấn hoặc ức chế, các em phải luôn tuân thủ theo những yêu cầu trong gìơ học. Dựa trên những cơ sở tâm lí đó, các nhà khoa học giáo dục đã đề ra những nguyên lí giáo dục ở bậc Tiểu học là: “học mà chơi, chơi mà học.” Do đó,