dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MẠCH CỘNG HƯỞNG -CÓ LỜI GIẢI mien phi,tai lieu MẠCH CỘNG HƯỞNG -CÓ LỜI GIẢI mien phi,bai giang MẠCH CỘNG HƯỞNG -CÓ LỜI GIẢI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/6/2017 6:06:15 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
DẠNG 5. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN
Phương pháp chung:
1. Cộng hưởng điện thì:
+ Cường độ dòng điện trong mạch cực đại: Imax = 
+ điều kiện: ZL = ZC 
+ điện áp và cường độ dòng điện cùng pha ( tức φ = 0 )
+ Hệ số công suất cực đại: cosφ = 1.
2. Ứng dụng: tìm L, C, tìm f khi:
+ số chỉ ampe kế cực đại, hay cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị lớn nhất
+ cường độ dòng điện và điện áp cùng pha
+ hệ số công suất cực đại, công suất cực đại
+ để mạch có cộng hưởng, ...

CÁC BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Cho mạch điện xoay chiều như hình 1. Biết R = 50Ω, L = 1/πH. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều . Biết điện dung của tụ điện có thể thay đổi được.
Định C để điện áp cùng pha với cường độ dòng điện
Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch ứng với giá trị trên của C
Bài 2. Cho mạch điện xoay chiều như hình 2. Biết R = 200Ω, L = 2/πH,
C = 10-4/πF. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có
biểu thức u = 100cos100πt(V).
Tính số chỉ của Ampe kế
Khi R, L, C không đổi để số chỉ của ampe kế lớn nhất? tính giá trị đó

Bài 3. Mạch điện gồm điện trở R = 50Ω, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 2/πH
Và tụ điện C = 10-4/πF mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có
Giá trị hiệu dụng U = 120V, tần số f = 50Hz.
tính cường độ hiệu dụng qua R
Muốn cho hệ số công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì cần thay tụ C bằng tụ C’ bằng bao nhiêu? Tính cường độ dòng điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu R, L , C’.
Bài 4. Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp, gồm R = 10Ω, L = 5mH và C = 5.10-4 F, một điện áp  người ta thấy cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại.
xác định tần số f của dòng điện. Lấy π2 = 10.
lập biểu thức của dòng điện qua mạch, của các điện áp hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện
Bài 5. Mạch điện gồm điện trở thuần R = 50Ω một cuộn đây thuần cảm có L = 1/πH và một tụ điện C = 2.10-4/πF mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 
Tính cường độ hiệu dụng và công suất tiêu thụ của mạch
Cần mắc thêm với tụ C một tụ điện C’ như thế nào để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch
CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Cho mạch điện như hình vẽ. uAB = 200cos100(t (V). R =100;  H; C là tụ điện biến đổi ; . Tìm C để vôn kế V có số chỉ lớn nhất. Tính Vmax?
A. 100V, 1072,4(F ; B. 200;  ;
C. 100V;  (F ; D. 200;  (F.
Giải: Số chỉ của Vôn Kế (V) là giá trị điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L.
Ta có: UV=.Do R, L không đổi và U xác định =>
UV=UVmax=> cộng hưởng điện, nên ZL=ZC => C=== F. Chọn B
Bài tập 2: Cho mạch điện không phân nhánh gồm R = 40(, cuộn dây có r = 20( và L = 0,0636H, tụ điện có điện dung thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có f = 50Hz và U = 120V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại, giá trị đó bằng:
A. 40V B. 80V C. 46,57V D. 40V
Giải . Ta có: .
Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây: Ud = I.Zd . Vì Zd không phụ thuộc vào sự thay đổi của C nên Ud đạt giá trị cực đại khi I = Imax. Suy ra trong mạch phải có cộng hưởng điện. Lúc đó:
(A) ; .
(V). Chọn D.
Bài tập 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết R = 50(, H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều (V). Biết tụ điện C có thể thay đổi được.