dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KT chương Kim Loại kiềm - kiềm thổ và nhôm - có đáp án mien phi,tai lieu KT chương Kim Loại kiềm - kiềm thổ và nhôm - có đáp án mien phi,bai giang KT chương Kim Loại kiềm - kiềm thổ và nhôm - có đáp án mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2017 4:31:05 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THPT Quang Trung
TỔ: HÓA
Năm học: 2016-2017

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT-HỌC KỲ II
Môn: Hóa học-Khối 12-Cơ bản
Thời gian làm bài: 45 phút;


ĐỀ CHUẨN

Họ và tên học sinh:.................................................................................... Lớp 12B: .....
(Cho biết khối lượng nguyên tử (đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80;I=127; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm
A. IA. B. IIIA. C. IVA. D. IIA.
Câu 2: Kim loại kiềm nào dưới đây được sử dụng làm tế bào quang điện ?
A. Li. B. Na. C. K. D.Cs.
Câu 3: Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ?
A. LiCl B. NaNO3 C. KHCO3 D. KBr
Câu 4: Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây ?
A. Ag+ B. Cu+ C. Na+ D. K+
Câu 5: Muối được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày do thừa axit trong dạ dày là
A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. NH4HCO3 D. NaF
Câu 6: Các nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm:
A. Li, Na, Ca, K, Rb B. Li, K, Na, Ba, Rb C. Li, Na, K, Rb, Cs D. Li, Na, K, Sr, Cs
Câu 6: Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là
A. Ca. B. Li. C. Be. D. K.
Câu 7: Tính chất của kim loại kiềm thổ là:
A. Dễ nhường electron thể hiện tính khử B. Dễ nhận electron thể hiện tính oxi hoá
C. Dễ nhường eletron thể hiện tính oxi hoá D. Dễ nhận electron thể hiện tính khử
Câu 8: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm
A. IA. B. IIA. C. IIIA. D. IVA.
Câu 9: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là
A. thạch cao khan. B. thạch cao sống. C. đá vôi. D. thạch cao nung.
Câu 10: Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính cứng tạm thời?
A. Ca2+, Mg2+, Cl- B. Ca2+, Mg2+, SO42-
C. Cl-, SO42-, HCO3-, Ca2+ D. HCO3-, Ca2+, Mg2+
Câu 11: Một loại nước cứng khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoà tan những hợp chất nào sau đây ?
A. Ca(HCO3)2, MgCl2 B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
C. Mg(HCO3)2, CaCl2 D. MgCl2, CaSO4
Câu 12: Chất được sử dụng trong y học, dùng để bó bột khi xương gãy là
A. CaSO4.2H2O B.MgSO4.7H2O C. CaSO4 D. CaSO4.H2O
Câu 13: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 14: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?
A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA. B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.
C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện. D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.
Câu 15: Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm?
A. AlCl3 và Al2(SO4)3 B. Al(NO3)3 và Al(OH)3
C. Al2(SO4)3 và Al2O3 D. Al(OH)3 và Al2O3
Câu 16: Nhôm bền trong