dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra HK1 dia ly6 mien phi,tai lieu kiem tra HK1 dia ly6 mien phi,bai giang kiem tra HK1 dia ly6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/6/2011 4:03:47 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN ĐỊA LÝ 6
Năm học 2011 - 2012
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)


I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Mức độ
Nội dung
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái đất.


C 1
0,5đ1C
0,5đ


Tỉ lệ bản đồ.
C 2
0,5đ

1C
0,5đ


Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí.

C1 ý1

C1 ý21CKí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.


C 3

0,5đ1C

0,5đ


Sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả.

C2ý1C2ý2

1CSự chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời.
C4

0,5đ

1C

0,5đ


Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
C6 0,5đ

1C
0,5đ


Cấu tạo bên trong của Trái đất.

C3ý1


C3ý2
1C


Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái đất.
C5

0.5đ

1C

0,5đTổng số câu.
Tổng số điểm.
1C 0,5đ
3 ý

2C

2 ý

3C 1,5đ
1 ý

6C

3C


II. ĐỀ KIỂM TRA

A/ Trắc nghiệm. ( 3đ )
Câu 1: Thế nào là kinh tuyến Đông, Kinh tuyến Tây?
Kinh tuyến Đông ở bên trái kinh tuyến gốc, kinh tuyến Tây ở bên phải kinh tuyến gốc.
Kinh tuyến Đông ở bên phải kinh tuyến gốc, kinh tuyến Tây ở bên trái kinh tuyến gốc.
Kinh tuyến Đông và kinh tuyến Tây ở phía trên đường xích đạo.
Kinh tuyến Đông và kinh tuyến Tây ở phía dưới đường xích đạo.
Câu 2: Bản đồ có tỉ lệ là: 1: 1.500.000. Vậy 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa:
A. 5km. B. 50km. C. 500km. D. 500.000km.
Câu 3: Để thể hiện lãnh thổ của một quốc gia người ta dùng kí hiệu:
A. Điểm. B. Đường. C. Diện tích. D.Tượng hình.
Câu 4: Miền Nam nước ta có sự phân hóa.
A. Bốn mùa rõ rệt. B. Bốn mùa không rõ rệt.
C. Hai mùa rõ rệt. D. Hai mùa không rõ rệt.
Câu 5: Núi lửa và động đất là kết quả của:
A. Nội lực. B. Ngoại lực.
C. Cả nội lực và ngoại lực. D. Xâm thực, xói mòm..
Câu 6: Vào ngày 21-3 Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở đường xích đạo nên các địa điểm nằm trên đường xích đạo có:
A. Ngày ngắn hơn đêm. B. Ngày dài hơn đêm.
C. Ngày đêm dài bằng nhau. D. Cả A, B, C, đều đúng.
B/ Tự luận: ( 7đ )

Câu 1: (3đ) Thề nào là kinh độ, vĩ độ của một địa điểm? Dựa vào hình vẽ dưới đây xác định tọa độ địa lí của điểm A và điểm B.
300 200 100 00 100 200 300
200

A 100

00
B 100

200


Câu 2: (2đ) Trái đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Hệ quả của vận động tự quay?
Câu 3: (2 đ)Cấu tạo của lớp