dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra 45 sử 9 mien phi,tai lieu Kiểm tra 45 sử 9 mien phi,bai giang Kiểm tra 45 sử 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/4/2016 4:33:06 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường: THCS Chu Văn An
Họ và tên: …………………………………
Lớp: 9……
ĐỀ I
Kiểm tra
Môn: Lịch sử
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:…../11/2016


Điểm
Lời phê
I/ Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Kế hoạch 5 nam lần thứ tư của Liên Xô diễn ra vào những năm nào? (0.5 điểm)……………………………………….
Câu 2: Cu-ba có diện tích và dân số bao nhiêu? (0.5 điểm)
……………………………………………………………………………..
Câu 3: ASEAN có bao nhiêu nước tham gia vào năm 1999? (0.5 điểm)
a. 9 quốc gia b. 10 quốc gia
c. 11 quốc gia d. 8 quốc gia
Câu 4: Các thành tựu của những năm đầu sau khi giành lại độc lập của các nước Châu Phi: (0.5 điểm)
Xóa được một phần nào về tình trạng đói nghèo
Xây dựng lại đất nước
Cả 2 đều đúng
Cả 2 đều sai.
Câu 5: Công cuộc khôi phục kinh tế từ (1945-1950) của Liên Xô. (1 điểm)
…………………………………..trước thời hạn 9 tháng
Đến năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng……….
Năm ………chế tạo thành công ………………….
II/ Tự luận (7 điểm)
Câu 1: Hãy trình bày tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau Chiến tranh thế giới thứ II. (2 điểm)
Câu 2: Vì sao Việt Nam gia nhập ASEAN? Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia ASEAN. (4 điểm)
Câu 3: Cu-ba đã giúp đỡ cho Việt Nam như thế nào trong chiến tranh và ngày nay? (1 điểm)

Trường: THCS Chu Văn An
Họ và tên: …………………………………
Lớp: 9……
ĐỀ II
Kiểm tra
Môn: Lịch sử
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:…../11/2016


Điểm
Lời phê
I/ Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Kế hoạch 5 nam lần thứ tư của Liên Xô diễn ra vào những năm nào? (0.5 điểm)……………………………………….
Câu 2: Cu-ba có diện tích và dân số bao nhiêu? (0.5 điểm)
……………………………………………………………………………..
Câu 3: ASEAN có bao nhiêu nước tham gia vào năm 1999? (0.5 điểm)
a. 9 quốc gia b. 10 quốc gia
c. 11 quốc gia d. 8 quốc gia
Câu 4: Các thành tựu của những năm đầu sau khi giành lại độc lập của các nước Châu Phi: (0.5 điểm)
Xóa được một phần nào về tình trạng đói nghèo
Xây dựng lại đất nước
Cả 2 đều đúng
Cả 2 đều sai.
Câu 5: Công cuộc khôi phục kinh tế từ (1945-1950) của Liên Xô. (1 điểm)
…………………………………..trước thời hạn 9 tháng
Đến năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng……….
Năm ………chế tạo thành công ………………….
II/ Tự luận (7 điểm)
Câu 1: Hãy trình bày tình hình chung của các nước Châu Á trước và sau Chiến tranh thế giới thứ II. (2 điểm)
Câu 2: Vì sao Việt Nam gia nhập ASEAN? Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia ASEAN. (4 điểm)
Câu 3: Em biết gì về Nen –xơn Man –đê –la (1 điểm)