dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiểm tra 45 phut tiếng Việt mien phi,tai lieu kiểm tra 45 phut tiếng Việt mien phi,bai giang kiểm tra 45 phut tiếng Việt mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/1/2016 9:13:49 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 12 Ngày soạn: 01/11/16
Tiết : 46 Ngày dạy: 08/11/16
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA.
1. Về kiến thức.
- Học sinh hiểu được khái niệm, hiểu đặc điểm cấu tạo, chức năng và tác dụng của những đơn vị kiến thức cơ bản được học như : Từ và cấu tạo từ tiếng Việt,Từ mượn, nghĩa của từ,từ nhiều nghĩa, chữa lỗi dung từ và danh từ.
2 Về kĩ năng.
- Biết cách sử dụng : Từ và cấu tạo từ tiếng Việt ,Từ mượn, nghĩa của từ,từ nhiều nghĩa, và danh từ, cụm danh từ phù hợp với tình huống giao tiếp để nâng cao hiệu quả diễn đạt;
- Nhận diện được giá trị của các loại trên, biết vận dụng vào trong những tình huống cụ thể để tăng cường hiệu quả giao tiếp.
3. Thái độ.
- Bồi dưỡng những tình cảm về tiếng Việt qua đó thêm yêu quê hương đất nước.
- Biết vận dụng đúng trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.
II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức : Trắc nhiệm và Tự luận.
- Cách tổ chức kỉểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra trong 45 phút.
IV. THIẾT LẬP MA TRẬN.
Mức độ

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Vận dụng
Cấp độ cao

Cộng


1. Cấu tạo từ và Nghĩa của từ


C1:Khái niệm từ đơn.

C7. Giải thích nghĩa của từ.Số câu
Số điểm

Số câu : 1
Số điểm: 0,5
Số câu : 1
Số điểm:2

Số câu:2
2,5 điểm

2. Từ mượn
 C 2.C 3. Nhận biết nguồn gốc và từ mượn.


Số câu
Số điểm
Số câu : 2
Số điểm: 1
Số câu:
Số điểm :


Số câu: 2
1 điểm

3.Danh từ, cụm danh từ.
C 5 Khái niệm về danh từ. .
C6 cấu tạo của cụm danh từ.
C 4 , C 8 hiểu cách viết hoa danh từ riêng.

C9. Phân tích cụm danh từ.Số câu
Số điểm
Số câu : 2
Số điểm:1
Số câu : 2
Số điểm: 3,5
Số câu : 1
Số điểm:2

Số câu: 5
6.5 điểm

Tổng số câu
Tổng số điểm:
Số câu: 4
Số điểm: 2
Số câu: 4
Số điểm: 6
Số câu:2
Số điểm: 2

Số câu:10
Số điểm:10

V. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN:
ĐỀ BÀI.
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
( Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm )
Câu 1.Từ đơn là những từ do:
A. Một tiếng tạo thành. B. Hai tiếng tạo thành.
C. Ba tiếng tạo thành. D. Bốn tiếng tạo thành.
Câu 2.Tiếng Việt vay mượn nhiều nhất từ ngôn ngữ của nước nào trong các nước sau?
A. Nước Anh. B. Nước Nga.
C. Thái Lan. D. Trung Quốc.
Câu 3.Trong các từ sau,từ nào là từ mượn?
A. Phụ huynh. B. Đứa bé.
C. Nông dân. D. Nước ta.
Câu 4.Trong các cách viết sau cách viết nào đúng ?
A. Bình dương. B. bình Dương.
C. Bình Dương. D. bình dương.
Câu 5.Danh từ là gì?
A. Là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật.
B. Là những từ chỉ đặc điểm tính chất, trạng thái.
C. Là những từ chỉ trạng thái của sự vật.
D. Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm…
Câu 6.Cấu tạo cụm danh từ gồm mấy phần?
A. Ba phần. B. Bốn phần.
C. Năm phần. D. Sáu phần.
II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )
Câu 7 : ( 2 điểm ) Giải thích nghĩa của từ :học hành, thật thà ?
Câu 8: ( 3 điểm ) Nêu cách viết hoa danh từ riêng?
Câu 9 : ( 2