dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra 1 tiết địa 9(hk1) mien phi,tai lieu Kiểm tra 1 tiết địa 9(hk1) mien phi,bai giang Kiểm tra 1 tiết địa 9(hk1) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2012 8:07:23 AM
Filesize: 0.08 M
Download count: 263
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD – ĐT Định Quán
Trường THCS Ngọc Định
Tuần :10. Tiết : 20
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA KHỐI 9 – HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2012-2013
THỜI GIAN : 45 PHÚT
I Mục tiêu của đề kiểm tra:
1, Kiến thức : nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức đã học ( đặc điểm dân cư, tình hình phát triển kinh tế và một số nghành sản xuất ở nước ta...)/
2, Kỹ năng: Kiểm tra đánh giá kĩ năng đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ, phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và phát triển sản xuất
3,Thái độ: độc lập, nghiêm túc, trung thực khi kiểm tra.
II, Chuẩn bị: tự luận
III, Tiến trình kiểm tra:
1, ổn định tổ chức
2, kiểm tra
IV. Đánh giá nhận xét thái độ ý thức làm bài của học sinh
THIẾT LẬP MA TRẬN
Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chủ đề 1: Địa lí dân cư

Trình bày được tình hình phân bố dân cư ở nước ta

20%TSĐ= 2 điểm

100% TSĐ=2điểmSố câu : 1
Số điểm : 2

Chủ đề 2: Địa lý kinh tế Việt Nam


Biết những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế Việt Nam


Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp nước ta

- Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP nước ta thời kỳ 1991- 2005 và rút ra nhận xét80%TSĐ= 8 điểm
37.5% TSĐ=3điểm
25% TSĐ=2điểm
37.5% TSĐ=3điểm

Số câu :3 Số điểm : 8

Tổng số câu :4
Số điểm :10

5 điểm=50% TSĐ
2 điểm=20% TSĐ
3điểm= 30% TSĐ

Tổng số câu : 4
Số điểm :10


Tuần :10. Tiết : 20
Trường THCS Ngọc Định Kiểm tra địa lí 9
Lớp : ………………. Thời gian : 45 phút
Họ và tên :………………………… Đề sồ 1

Câu 1 : Hãy nêu những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta? (3đ)
Câu 2 : Trình bày đặc điểm phân bố dân cư nước ta (2 đ)
Câu 3 : Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp nước ta ? (2 đ)
Câu 4 : Dựa vào bảng số liệu dưới đây em hãy: (3 đ)
a. Vẽ biểu đồ thich hợp thể hiện cơ cấu GDP nước ta thời kì 1991 – 2005.
b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, em hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nước ta thời kì 1991 - 2005. (Đơn vị: %)
Năm
1991
1995
1999

2005


Tổng số
100
100
100
100

Nông – Lâm – Ngư nghiệp
40.5
27.2
25.4
21.0

Công nghiệp – Xây dựng
23.8
28.8
34.5
41.0

Dịch vụ
35.7
44.0
40.1
38.0

 BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 9
HỌC KÌ I
Đề số 1

Câu
Đáp án
Biểu điểm

Câu 1
a/ Thành tựu
- Tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc
- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Đã hình thành một số ngành trọng điểm như dầu khí, điện, chế biến lương thực, thực phẩm...
- Sự phát triển của ngành sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu thúc đẩy ngoại thương & đầu tư nước ngoài
- Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực & toàn cầu, nước ta đã trở thành thành viên của WTO
b/ Khó khăn và thách thức:
-Sự phân hóa giàu nghèo, còn các xã nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
-Tài nguyên khai thác quá mức, môi trường ô nhiễm.
-Vấn đề việc làm chưa đáp ứng đủ.
-Biến động của thị trường TG, các thách thức khi tham gia AFTA, WTO.
WTO

(0.