dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ 2015-2016 mien phi,tai lieu Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ 2015-2016 mien phi,bai giang Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ 2015-2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/19/2015 4:06:25 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 142
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Số: /KH-NH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vạn Phước, ngày tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH
Thực hiện qui chế dân chủ năm học 2015-2016
 
Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;
Trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện  quy chế dân chủ năm học 2015-2016 như sau:
     A. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:     
1/ Mục đích:
Nhằm thực hiện tốt việc công khai minh bạch các hoạt động của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên trong đơn vị và xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.
Chấn chỉnh kịp thời kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí xảy ra trong nội bộ đơn vị .
Nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý chất lượng giáo dục, tài chính, tài sản, nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm các thành viên trong đơn vị và xã hội.
2/ Yêu cầu:
Việc thực hiện công khai của đơn vị phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai..
Thông tin được công khai tại bảng kế hoạch hàng tháng tài vụ, trong các phiên họp Chi bộ, Liên tịch, Hội đồng, họp Ban đại diện CMHS và trên trang thông tin điện tử của nhà trường, phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.
Thực hiện đầy đủ nội dung, hình thức công khai theo Quy chế thực hiện công khai đối với đơn vị (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng (Chương II; Phòng ngừa tham nhũng, Điều 12 Luật PCTN và thời điểm công khai được quy định tại TT 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
          B. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2015-2016:
          1. Tổ chức công khai kế hoạch:
          a) Kế hoạch tuần được nhà trường xây dựng ngay từ đầu năm học giúp giáo viên chủ động hơn trong công việc; Bổ sung các thông tin kịp thời.
          b) Kế hoạch năm học được bàn bạc cụ thể từ tổ chuyên môn, sau đó đưa ra hội nghị CB-VC để thảo luận, thống nhất từ chỉ tiêu đến các biện pháp thực hiện;
          c) Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản được đưa ra bàn bạc công khai từ chủ trương mua sắm đến, công khai về giá cả, nơi bán hàng để CB-GV-CNV có thể dễ dàng kiểm tra; Sau khi mua sắm tài sản lớn cần công khai kết quả tới CB-VC nhằm minh bạch các hoạt động tài chính.
          d) Các kế hoạch khác đều được đưa ra bàn bạc, điều chỉnh nếu hợp lý. Kế hoạch đưa ra phải sớm nhằm tăng tính chủ động của CB-GV-CNV;
          e) Công khai tài chính hàng tháng, quý, đầu năm, tổ chức thảo luận quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức cho ban kiểm tra, ban thi đua theo dõi, đánh giá, xếp loại (Phối hợp với công đoàn) về chi tăng thu nhập thông qua trừ điểm thi đua.
Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
          f) Xây dựng các kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.
          g) Công khai hóa kết quả kiểm tra