dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch năm học 2015-2016 mien phi,tai lieu Kế hoạch năm học 2015-2016 mien phi,bai giang Kế hoạch năm học 2015-2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/19/2015 4:01:39 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
Số: / KH-NH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    
Vạn Phước, ngày 12 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Công văn số 809/PGD&ĐT-THCS, ngày 28/9/2015về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2015 -2016 của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 với những định hướng sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Bối cảnh năm học
Năm học 2015-2016 là năm học thứ hai thực hiện Kế hoạch số 1442/KH-UBND ngày 24/7/2014 của UBND huyện Vạn Ninh hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU của Huyện ủy Vạn Ninh về thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Trung ương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo của của Phòng Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND huyện; nhà trường chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
2. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vạn Phước, các tổ chức, đoàn thể địa phương và phụ huynh học sinh đến công tác giáo dục của nhà trường.
Đội ngũ CB-GV- NV trẻ, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giáo dục của nhà trường.
3. Khó khăn
Trang thiết bị phục vụ dạy học còn nhiều thiếu thốn, nên ảnh hưởng không ít đến kết quả giảng dạy và học tập của nhà trường.
Một số gia đình, PHHS chưa thật sự quan tâm đến việc học tập và giáo dục đạo đức học sinh cho con em họ, có tư tưởng giao khoán cho nhà trường.
Một số học sinh chưa xác định được động cơ và thái độ học tập nên có biểu hiện chây lười trong học tập và rèn luyện.     
Một số tệ nạn xã hội còn tồn tại trên địa bàn có ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của nhà trường. ( nhất là trò chơi điện tử)
4. Thống kê số liệu:
- Số lớp: 19 (Lớp 6: 05; lớp 7: 05; lớp 8: 04; lớp 9: 05) với tổng số học sinh: 609/310 nữ. Trong đó: Lớp 6: 151/65 nữ ;
Lớp 7: 153/77 nữ;
Lớp 8:143/73 nữ;
Lớp 9: 163/95 nữ
Tỉ lệ học sinh: 32,05 học sinh/lớp.
4.2. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên:
Tổng số: 47/30nữ ( thiếu 01 biên chế giáo viên Vật lý và 01 biên chế giáo viên Ngữ văn).
Trong đó, CBQL: 02 /00 nữ; CNV: 10/ 05 nữ; Giáo viên: 34/25 nữ, TPT: 01/00 nữ.
Tỉ lệ giáo viên: 1,79 giáo viên/lớp
Trình độ đào tạo: Đạt chuẩn: 35/35 GV, tỉ lệ:100%; trên chuẩn: 25/35 GV, tỉ lệ: 71,4%, Giáo viên hiện đang học đại học: 03/35 GV, tỉ lệ: 8,6%.
4.3. Cơ sở vật chất:
Phòng học kiên cố: 10 sử dụng cho 19 lớp.
Khu hành chính (Phòng làm việc) : 08 phòng.
Phòng thiết bị - ĐDDH: 01; Phòng thí nghiệm thực hành: 02; phòng học bộ môn: 02.
Thư viện gồm 03 phòng ( phòng đọc học sinh, phòng đọc giáo viên, phòng làm việc của cán bộ thư viện và kho)