dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHỔ CẬP mien phi,tai lieu KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHỔ CẬP mien phi,bai giang KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHỔ CẬP mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/9/2017 5:54:31 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND XÃ TÂN THÀNH
BCĐ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /KH-BCĐ
Tân Thành, ngày tháng năm 2016

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MN TRẺ 5 TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHỐNG MÙ CHỮ VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2016.


- Căn cứ Điều lệ trường Mầm non theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo .
- Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 487/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.
- Căn cứ vào Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giao dục đúng độ tuổi.
- Căn cứ theo sự chỉ đạo của BCĐ PCXMC-GDTH-THCS huyện Tân Châu.
- Căn cứ kết quả công tác phổ cập giáo dục THCS năm 2015 Nay BCĐ PCXMC-GDTH-THCS xã Tân Thành đề ra kế hoạch thực hiện công tác phổ PCGD TH-THCS năm 2016 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đảm bảo mọi học sinh được phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản, kết hợp phân luồng học sinh trung học cơ sở, tạo điều kiện cho các em tiếp tục học lên để có thể tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống.
Nâng cao mặt bằng dân trí, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Củng cố và phát huy những thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xóa mù chữ, tạo điều kiện cho các đối tượng từ 11 đến 18 tuổi học tập ở bậc trung học cơ sở với tỷ lệ ngày càng cao.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Phổ cập giáo dục mầm non:
- Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100%.
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đạt 100%.
- Năm học 2016-2017: tăng số trẻ 4 tuổi ra lớp thêm 50 trẻ so với năm học 2015-2016.
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân kéo giảm dưới 7%.
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: giảm xuống dưới 3,5%.
2. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:
- Ban chỉ đạo xã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ để phấn đấu vận động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1.
- Kết hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức điều tra số liệu các đối tượng trẻ em trong địa bàn.
- Hiệu trưởng các trường tiểu học tiến hành tổng hợp các số liệu thống kê thật chính xác ở tất cả các loại hồ sơ chuyên môn.
- Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
- Hoàn chỉnh hồ sơ chuyên môn về công tác phổ cập giáo dục một cách khoa học và thẩm mỹ.
3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:
- Tuyển 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.
- Đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Đặc biệt chú ý nắm chắc đối tượng học sinh có dấu hiệu bỏ học, chống bỏ học giữa chừng, kéo giảm tỷ lệ lưu ban bỏ học xuống dưới 1%.
- Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm giúp học sinh tiếp thu bài một cách tốt nhất.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
* THÁNG 01/2016
- Duy trì sỉ số học sinh.
- Đối chiếu các số liệu, độ tuổi với các trường mầm non,tiểu học, trung học cơ sở.
- Bổ sung điều chỉnh các trường hợp sai sót.
- Vận động học sinh, thăm gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Cập nhật sổ đăng bộ, sổ phổ cập, sổ theo dõi chuyển đi, đến.
- Báo cáo số liệu học sinh sau học kì I.
* THÁNG 02/2016
- Các trường theo dõi vận động học sinh ra lớp sau tết nguyên đán.
- Cập nhật sổ đăng bộ, sổ phổ cập, sổ theo dõi chuyển đi, đến.
- Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ chuyên trách phổ cập