dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch chiến lược 2010-2015 tầm nhìn 2020 mien phi,tai lieu Kế hoạch chiến lược 2010-2015 tầm nhìn 2020 mien phi,bai giang Kế hoạch chiến lược 2010-2015 tầm nhìn 2020 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/20/2017 7:44:25 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TX. HÀ TIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THUẬN YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-THCSTY Thuận Yên, ngày tháng 10 năm 2010


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN YÊN
GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Trường THCS Thuận Yên được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-SGD ngày 22/7/1992 của Sở Giáo dục Kiên Giang trên cơ sở tách ra từ trường PTCS xã Thuận Yên. Từ khi chia tách đến nay, trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Với tinh thần đó trường THCS Thuận Yên xây dựng chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Kế hoạch chiến lược của trường THCS Thuận Yên giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để cho các quyết sách của Hội đồng trường và các hoạt động của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã Thuận Yên phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương nói riêng và của thị xã Hà Tiên nói chung trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
1. Phân tích môi trường:
1.1. Đặc điểm tình hình:
- Năm học 2010 - 2011 trường THCS Thuận Yên có 9 lớp học với 302 học sinh.
- Kết quả thống kê chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2009 - 2010:
+ Hạnh kiểm: xếp loại tốt có: 204 em - 70,6%; Khá: 62 em - 21,4%, TB: 23 em - 8%. Không có học sinh nào bị xếp loại hạnh kiểm yếu, các học sinh bị xếp hạnh kiểm TB hầu hết là do học lực còn hạn chế.
+ Học lực: xếp loại giỏi: 11 em - 3,8%, Khá: 76 em - 26,3%, TB: 154 em – 53,3%, Yếu: 44 em - 15,2%, Kém: 04 – 1,4%.
- Đội ngũ giáo viên: tính đến 01/9/2010 trường có: 26 người.
+ Trong đó chia ra: Cán bộ quản lý: 02 người, Nhân viên: 04 người, Giáo viên: 20 người.
+ Biên chế: 25 người, Hợp đồng: 01 người (01 nhân viên bảo vệ).
+ Về trình độ đào tạo: Đại học: 12, Cao đẳng: 11, Trung cấp: 01, Sơ cấp: 02 (01 GVTHCS chưa chuẩn, 01 NV bảo vệ).
Trong đó: CBQL: 02/02 Đại học; Giáo viên: 09 Đại học, 10 Cao đẳng, 01 Sơ cấp; Nhân viên: 01 Đại học, 01 Cao đẳng, 01 Trung cấp, 01 Sơ cấp.
Trình độ chính trị: 01 Trung cấp, 05 sơ cấp; Trình độ quản lý giáo dục: 02;
Số dân tăng tự nhiên hàng năm: 1,9%; Tăng cơ học hàng năm (chuyển đến làm ăn sinh sống): 6%. Căn cứ số liệu này, trường sẽ xây dựng kế hoạch huy động học sinh và tổ chức quy mô trường lớp từ nay đến 2015.
1.1.1. Môi trường bên trong:
a. Mặt mạnh:
Công tác quản lý của nhà trường: có kế hoạch cụ thể theo từng tháng, tuần, được tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời theo từng giai đoạn. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, tính công khai minh bạch được thể hiện rõ qua từng hoạt động.
Tập thể giáo viên nhà trường nhiệt tình, tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp; Tất cả giáo viên thành thạo tin học, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
Đa số học sinh của trường ngoan, có ý thức học tập tốt, có chí tiến thủ, nhiều em đạt danh hiệu