dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-2017 mien phi,tai lieu KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-2017 mien phi,bai giang KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/20/2016 8:16:04 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 58
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN

Số: …/KHBDTX-THST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tân, ngày 24 tháng 8 năm 2016


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2016 - 2017


Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017;
Thực hiện Công văn số 200/PGDĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về Hướng dẫn BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017;
Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của trường, trường Tiểu học Sơn Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên Nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch 24-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.
Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;
Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.
Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp, và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí qua từng năm.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
Được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn. Cán bộ quản lý, giáo viên luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thường xuyên.
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị cũng như của từng tổ chuyên môn, từng cá nhân.
Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và tự học tập, nghiên cứu tích cực.
2. Khó khăn:
Thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.
3. Tình hình đội ngũ
Số lượng CB GV, NV
Trình độ cán bộ quản lý
Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số
CBQL

Giáo viên
Nhân viên
Chính trị trung cấp
Chuyên môn
Chính trị trung cấp
Chuyên môn


Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

13
2
9
2
1
2
0
0
0
4
4
1

4. Đối tượng bồi dưỡng:
Tất cả các giáo viên trong toàn trường: Gồm 9 người (trong đó 6 giáo viên văn hóa và 3 giáo viên đặc thù), cụ thể:
TT
Họ và tên
Nhiệm vụ được giao
Ghi chú

1
Lương Thị Thanh Xuân
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1A2
Phạm Thị Thanh Tú
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2A3
 Lê Thị Thanh
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3A4
Phan Thị Thu Hiền
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4A