dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN mien phi,tai lieu HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN mien phi,bai giang HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/21/2017 10:01:21 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1324/SGDĐT-GDPT
V/v hướng dẫn viết Sáng kiến
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 12 tháng 10 năm 2016


Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

Thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trường học trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-GDTX huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.
2. Từ năm học 2016-2017, Sáng kiến được viết và trình bày theo cấu trúc gửi kèm Công văn này (có cấu trúc Sáng kiến gửi kèm). Cấu trúc Sáng kiến này thay thế cho cấu trúc Sáng kiến quy định tại Công văn 961/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Hồ sơ công nhận Sáng kiến gửi về Hội đồng sáng kiến của Ngành bao gồm: (1) Sáng kiến; (2) Phiếu đánh giá, xếp loại sáng kiến của Hội đồng sáng kiến cơ sở. (3) Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Phụ lục I). (4) Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến giai đoạn từ … đến ….. của ….. (Phụ lục IV).
Lưu ý:
- Phụ lục I; Phụ lục IV được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Nếu Sáng kiến viết và trình bày không đúng theo cấu trúc quy định thì sẽ không được Hội đồng sáng kiến của Ngành chấm và công nhận.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm GDNN-GDTX huyện nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục phổ thông) để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Duy Hoàng