dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hướng dẫn thực hiện quy chế thi TN 2017 mien phi,tai lieu Hướng dẫn thực hiện quy chế thi TN 2017 mien phi,bai giang Hướng dẫn thực hiện quy chế thi TN 2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/14/2017 2:52:42 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 417/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận
tốt nghiệp THPT năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi). Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các sở GDĐT); các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường ĐH, CĐ) một số nội dung sau:
1. Bài thi và hình thức thi
a) Bài thi
- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).
- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.
b) Hình thức thi
  - Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm).
- Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.
2. Lịch thi
Ngày
Buổi
Bài thi/
Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài

21/6/2017
SÁNG
08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi


CHIỀU
14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)

22/6/2017
SÁNG
Ngữ văn
120 phút
07 giờ 30
07 giờ 35


CHIỀU
Toán
90 phút
14 giờ 20
14 giờ 30

23/6/2017
SÁNG
Bài thi KHTN
Vật lí
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 40
Hóa học
50 phút
08 giờ 40
08 giờ 50
Sinh học
50 phút
09 giờ 50
10 giờ 00


CHIỀU
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 20
14 giờ 30

24/6/2017
SÁNG
Bài thi KHXH
Lịch sử
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 40
Địa lí
50 phút
08 giờ 40
08 giờ 50
Giáo dục công dân
50 phút
09 giờ 50
10 giờ 00


CHIỀU
Dự phòng

3. Phần mềm quản lý thi
Các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia (gọi tắt là phần mềm QLT) và phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.
4. Chế độ báo cáo và lưu trữ
a) Chế độ báo cáo
Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu của Kỳ thi và kiểm tra để đảm bảo chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT.
b) Địa chỉ nhận báo cáo
- Email: phongkhaothi@moet.edu.vn và thithptqg@moet.edu.vn; điện thoại: 04.38683992; 04.38684826.
- Địa chỉ nhận công văn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD), 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
c) Thời hạn, nội dung và hình thức báo cáo
- Báo cáo trước kỳ thi: Các sở GDĐT cập nhật vào phần mềm QLT và báo cáo Bộ GDĐT trước ngày 28/5/2017.
- Báo cáo nhanh các buổi coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm QLT theo thứ tự các buổi thi trong Lịch thi, chậm nhất 11 giờ 30 đối với buổi thi sáng, 16 giờ 30 đối với buổi thi chiều.
- Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT chậm nhất 11 giờ 30 ngày 25/6/2017.
- Gửi dữ liệu kết quả thi: Chậm nhất ngày 06/7/2017, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi (do Bộ GDĐT cung cấp) ra 02 đĩa CD-ROM (loại chỉ ghi 1 lần); một đĩa được lưu tại sở GDĐT theo chế độ mật, một đĩa được gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục KTKĐCLGD để cập nhật kết quả thi vào phần mềm QLT. Ngay sau khi Cục KTKĐCLGD cập nhật kết quả thi vào phần mềm QLT, các Hội đồng thi sử dụng đĩa lưu trữ tại đơn vị đối chiếu với kết quả trên phần mềm QLT, nếu có bất thường phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo thi quốc gia để xử lý.
- Công bố kết quả thi: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 06/7/2017.
- Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017.
- Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.
- Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: Chậm nhất ngày 12/7/2017, các sở GDĐT phải cập nhật Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm QLT; đồng thời, gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ theo mẫu quy định trong phần mềm QLT qua địa chỉ email quy định.
- Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức: Chậm nhất ngày 29/7/2017, các sở GDĐT phải cập nhật Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào phần mềm QLT và gửi qua địa chỉ email quy định; đồng thời gửi qua bưu điện về Cục KTKĐCLGD.
- Chậm nhất ngày 30/7/2017, các sở GDĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT (Phòng Lưu trữ - Thư viện), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt trong các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo các đơn vị phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo thi quốc gia qua địa chỉ email và điện thoại quy định.
d) Chậm nhất ngày 08/7/2017, tất cả bài thi đã chấm, đầu phách phải được niêm phong và chuyển về sở GDĐT lưu trữ.
đ) Hồ sơ phúc khảo lưu trữ theo quy định tại Điều 43 của Quy chế thi; Danh sách thí sinh thay đổi điểm do phúc khảo lưu trữ cùng Danh sách ghi điểm thi của thí sinh.
5. Công việc cụ thể cho từng khâu của Kỳ thi thực hiện theo Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Cục KTKĐCLGD, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: phongkhaothi@moet.edu.vn và thithptqg@moet.edu.vn; điện thoại: 04.38683992; 04.38684826 để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo thi quốc gia;
- Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)


Bùi Văn Ga


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phụ lục I
LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT
Nội dung công tác
Đơn vị
chủ trì
Đơn vị tham gia
Thời gian
thực hiện


Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm Quản lý thi.
Cục KTKĐCLGD
Các sở GDĐT và các trường đại học, cao đẳng
Trước ngày
30/3/2017


Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi.
Các sở GDĐT
Các nơi đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT)
Trước ngày
30/3/2017


Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.
Các sở GDĐT quy định, trường phổ thông thực hiện
Các đối tượng thí sinh, các đơn vị ĐKDT
Từ ngày 01/4 đến ngày
20/4/2017


In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.
Các đơn vị ĐKDT

Trước ngày 25/4/2017


Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.
Các sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT
Trước ngày 05/5/2017


Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi.
Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ
Các trường
phổ thông, các đơn vị có liên quan
Trước ngày 10/5/2017


Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi.
Các Hội đồng thi

Trước ngày
25/5/2017Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.
Các đơn vị ĐKDT
Các sở GDĐT
Chậm nhất ngày 25/5/2017


Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về đơn vị chủ trì cụm thi.
Các sở GDĐT
Các trường ĐH, CĐ
Trước ngày 27/5/2017


Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT
Các sở GDĐT
Cục KTKĐCLGD
Trước ngày 28/5/2017


Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi
Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

Trước ngày 02/6/2017


Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
Các đơn vị ĐKDT

Trước ngày 07/6/2017


Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi
Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi
Các Điểm thi
Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định


Ban Coi thi làm việc
Ban Coi thi
Các sở GDĐT
Từ ngày 21/6/2017Coi thi theo lịch thi
Ban Coi thi
Các sở GDĐT
Các ngày 22/6, 23/6 v�