dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hô so mien phi,tai lieu hô so mien phi,bai giang hô so mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/10/2012 8:26:02 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadHỒ SƠ TRƯỜNG MẦM NON CUỐI NĂM
Tên trường Loại hình 1
M Vùng đặc biệt khó khăn FALSE
Dạy học 2 buổi ngày FALSE
Mã đơn vị: Năm học: Trường quốc tế FALSE

1. Thông tin định dạng Có trẻ khuyết tật FALSE
Tỉnh/thành phố: Tên hiệu trưởng: Có trẻ bán trú FALSE
Huyện/quận: Điện thoại: Có chi bộ Đảng FALSE
Xã/phường: Fax: Có HS hệ khác FALSE
Địa chỉ trường: Email: Không
Web: Mức độ 1
Mã trực thuộc*: Số điểm trường phụ Mức độ 2
* Là mã của trường quản lý cơ sở mầm non này.
* Các cơ sở mầm non khác do Phòng GD quản trực tiếp lấy mã của Phòng GD. 2000-2001
2001-2002
Đạt chuẩn QG 2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
"…...., ngày…...tháng .....năm 20..." 2009-2010
Họ tên người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 2010-2011
"(Ký tên, đóng dấu)" 2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016