dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HKI TIN 11 mien phi,tai lieu HKI TIN 11 mien phi,bai giang HKI TIN 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/20/2016 12:17:38 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cho xâu S=’Le Hong Phong’, hãy cho biết kết quả của hàm LENGTH(S);
A. 11
B. 12
C. 13
D. 3
[
]
Cho S1 = ‘abc’ và S2 = =‘bac’, cho biết kết quả khi thực hiện thủ tục INSERT(S1,S2,3);
A. S1 = ‘abcbac’
B. S2 = ‘baabcc’
C. S2 = ‘baacbc’
D. S1= ‘abbacc’
[
]
Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
A. Var X: byte; Y: real;
B. Var X, Y: real;
C. Var X, Y: byte;
D. Var X: real; Y: byte;
[
]
Trong các tên sau, tên nào sau đây được đặt đúng trong NNLT Pascal?
A. Ho ten
B. Ho_ten*1
C. Ho_ten
D. 1hoten
[
]
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=9 và b=20?
M := a;
If a < b then M := b;
A. M không nhận giá trị nào;
B. M nhận cả hai giá trị trên;
C. M = 9;
D. M = 20;
[
]
Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte?
Var x,y:integer;
c:char;
ok:boolean;
z: real;
A. 14
B. 11
C. 12
D. 13
[
]
Xét chương trình sau?
Var a, b: integer;
Begin
a:=102;
write(‘b=’); readln(b);
if a end.
Nhập giá trị cho b bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả ‘Xin chao cac ban!’?
A. 100
B. 103
C. 101
D. 99
[
]
Cho S = ‘Quang Nam’, cho biết kết quả hàm S1=COPY(S, 1, 4);
A. S1 = ‘n’
B. S1 = ‘Nam’
C. S1 = ‘Quang’
D. S1 = ‘Quan’
[
]
Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.
s :=1; for i:= 10 downto 3 do s:=s + 1; Write(s);
A. 6
B. 8
C. 7
D. 9
[
]
Cho xâu S=’Le Hong Phong’, hãy cho biết kết quả của thủ tục DELETE(S,3,5);
A. ‘LePhong’
B. ‘Le g Phong’
C. ‘Le Phong’
D. ‘Le H Phong’
[
]
Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10
A. S = 7;
B. S = 9;
C. S = 6;
D. S = 8.
[
]
Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:
A. Var =;
B. : kiểu dữ liệu;
C. Var :;
D. Var ;
[
]
Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7;
B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9;
C. Nhấn phím Ctrl + F9;
D. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9;
[
]
Các từ: SQR, SQRT, REAL là
A. Tên do người lập trình đặt
B. Tên chuẩn
C. Tên đặc biệt
D. Tên dành riêng
[
]
Cho a:=3; b:=5. Câu lệnh IF a>b Then a:=4 Else b:=1. Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên đáp án nào đúng
A. b=5;
B. b=1.
C. a=4;
D. a=3;
[
]
Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?
Var x, y, t: integer;