dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an dethamkhao mien phi,tai lieu dethamkhao mien phi,bai giang dethamkhao mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/19/2016 1:54:55 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Giá trị lớn nhất cuả hàm số: y = 3 +2sinx là:
A. 1 B. 5 C. -1 D.-5
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành thì giao tuyến của 2 mp(SAD) và (SBC) là:
A. Đường thẳng đi qua S và song song AB B. Đường thẳng đi qua S và song song AD
C. Đường thẳng đi qua S và song song AC D. Đường thẳng đi qua B và song song SD
Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là :
A. -7 B. 5 C. 7 D. -5
Câu 5: Phương trình chỉ có các nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Phương trình sin2x = có số nghiệm thuộc khoảng là:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 7: Trong mp Oxy, cho 2 điểm A(2;(4), B(1;0), phép tịnh tiến theo biến điểm B thành B’ , khi đó B’ có tọa độ là :
A. ( (1; 4) B. ((3; (4) C. (3; (4) D. (4 ;-1)
Câu 8: Chọn mệnh đề đúng: Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó:
A. qua 3 điểm phân biệt B. qua một điểm và một đường thẳng
C. qua 2 đường thẳng cắt nhau D. qua 4 điểm phân biệt
Câu 9: Trong mp Oxy , cho đường thẳng d : y = 6x. Ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay ( = 90o là:
A. y = x B. y = x C. y = (6x D. . y = 6x
Câu 10: Phương trình sinx + cosx = 0 có số nghiệm thuộc đoạn [ 0; ( ] là :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 11: Dãy số () xác định bởi : , Số hạng của dãy số là :
A.8 B.16 C.24 D.32
Câu 12: Cho cấp số cộng có . Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là:
A. B. C. D. 
Câu 14: Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng là:
A.5 B.7 C.8 D.6
Câu 15: Biết . Vậy thì bằng bao nhiêu?
A:108528 B:62016 C:77520 D:1860480
Câu 16: Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số k = 100 biến d thành d’ ?
A. Không có phép nào; B. Có duy nhất một phép;
C. Chỉ có hai phép; D. Có vô số phép.
Câu 17: Trong một hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi, tính xác suất để được ít nhất 2 bi vàng được lấy ra.
A: B: C: D:
Câu 18:Một cửa hàng có 10 quyền sách Toán, 11 quyển sách Lý và 3 quyển sách Hoá. Hỏi người bán hàng có bao nhiêu cách sắp sách lên kệ sao cho các quyển sách cùng môn được xếp cạnh nhau?
A. 10!.11!.3! B. 10.11,3 C. 10!.11!.36 D. 36.10!.3
Câu 19: Gọi (d) là ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến theo . Tọa độ giao
điểm M của (d) và là:
A. M = (-2;1) B. M = (2;-1) C. M = (2;1) D. M = (-2;-1)
Câu 20:Hệ số của x25y10 trong khai triển (x3+xy)15

A:3003 B:4004 C