dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE VA DAP AN MON TOAN LOP 4 CUOI KI II .CONG mien phi,tai lieu DE VA DAP AN MON TOAN LOP 4 CUOI KI II .CONG mien phi,bai giang DE VA DAP AN MON TOAN LOP 4 CUOI KI II .CONG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/17/2013 8:24:49 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng giáo dục & đào tạo bìnhgiang
Trường tiểu học tân Việt
Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Môn toán lớp 4
Năm học 2012 - 2013
Thời gian 40 phút không kể giao đề
Đề 1

Điểm

 Họ và tên
Lớp
Ngày kiểm tra: … / 2013


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu1: Ba số lẻ liên tiếp: ……. ; 2001; 2003; Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2000 B. 2004 C. 1999 D. 1997
Câu 2: Phân số bằng phân số nào dưới đây:
A . B . C . D . 
Câu 3: Một hình thoi có tích hai đường chéo là 3dm2. Diện tích của hình thoi đó là:
A . 150cm2 B. 300cm2 C . 150 D. 3 dm2
Câu 4: 30000 kg = tấn ; Số thich hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 3 tấn B. 30 C. 30 D. 300 tấn
Câu 5: 100 phút = ….. Số thich hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 1 giờ 20phút B.1 giờ 40 C. 1 giờ 20 D. 1 giờ 40 phút
Câu 6: Nếu chiều dài bớt đi 1dm và chiều rộng tăng 10cm thì chu vi hình chữ nhật đó như thế nào?
A . Tăng 20cm B. Giảm 2 lần C. Gấp đôi D. Không đổi

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 7: Tính
a) +
b) 10 - ……………………
c) x ..
d) :

Câu 8: Tìm 
a) 24 x x = 25 x 48 b) - x + 2013 = 2012
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 9: Hiệu hai số là 2013, biết số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai.Tìm hai số đó ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10:
Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng rồi tính diện tích hình chữ nhật đó, biết chiều rộng là 9 cm.
Tìm cách tính nhanh chu vi hình chữ nhật đó.
Chia hình chữ nhật đó thành 4 hình vuông có diện tích bằng nhau. Tính tổng chu vi 4 hình vuông đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Gi¸o viªn coi: 1………………………………2…………………………….
Gi¸o viªn chÊm: 12………………………………
Phòng giáo dục & đào tạo bình giang
Trường tiểu học tân Việt
Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Môn toán lớp 4
Năm học 2012- 2013
Thêi gian 40 phót kh«ng kÓ giao ®Ò
Đề 2

§iÓm

 Hä vµ tªn
Líp
Ngµy kiÓm tra: … / 2013


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu1: Ba số lẻ liên tiếp: ……. ; 2001; 2003; Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2000 B. 1999 C. 2004 D. 1997
Câu 2: Phân số bằng phân số nào dưới đây:
A . B . C . D . 
Câu 3: Một hình thoi có tích hai đường chéo là 3dm2. Diện tích của hình thoi đó là:
A. 300cm2 B . 150cm2 C . 150 D. 3 dm2
Câu 4: 30000 kg = … tấn Số thich hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 3 tấn B. 30 C. 30tấn D. 300 tấn
Câu 5: 100 phút = ….. Số thich hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 1 giờ 40 phút B. 1 giờ 20phút C.1 giờ 40 D. 1 giờ 20
Câu 6: Nếu chiều dài bớt đi 1dm và chiều rộng tăng 10cm thì chu vi hình chữ nhật đó như thế nào?
A . Tăng 20cm B. Không đổi C. Giảm 2 lần D. Gấp đôi

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 7: Tính
a) +
b) 10 - ……………………
c) x ..
d) :

Câu 8: Tìm 
a) 24 x x = 25 x 48 b) - x + 2013 = 2012
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 9: Hiệu hai số là 2013,