dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề toán 2 mien phi,tai lieu đề toán 2 mien phi,bai giang đề toán 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/27/2016 9:21:45 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên:..............................................
Lớp: 2... Kiểm tra cuối học kì II
Môn : Toán
(Thời gian làm bài 40 phút)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

43 + 46 86- 22 433 + 516726 – 410
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2. Tính nhẩm:
3 x 9 = 5 x 7 = 16 : 2 =

5 x 9 = 5 x 3 = 20 : 5 =

Bài 3. Tính:
36 + 58 - 28 = 3 x 9 : 3 =
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5 x 9 - 13 = 40 : 4 x 4 =
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4. Tấm vải xanh dài 98m. Tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 19m. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu mét?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
67 con tem
An:
33 con tem
Ba:
? con tem
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Bài 6. Tìm x:
x : 5 = 20 5 x x = 45
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
x + 12 = 24 x – 36 = 40
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7. Đổi các đơn vị đo sau:
1m = dm 1m = cm 1km = m

1m = mm 1cm = mm 1dm = mm

Bài 8. Tính độ dài đường gấp khúc sau:


15 m 32m 36m
16 m 21m........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Họ và Tên:..............................................
Lớp: 1... Kiểm tra cuối học kì II
Môn : Toán
(Thời gian làm bài 40 phút)
Bài 1.
a) Điền số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số:


35 ... ... 38 ... ... 41
b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
66; ... ; ... ; ... ; ... ; 71;... ; ... ; 74; ... ; ... ; 77.
Bài 2. Đặt tính rồi tính
43 + 26 35 + 12 86 – 36 74 – 21
............... ................ ............... ..............
............... ................ ............... ..............
............... ................ ............... ..............
Bài 3.
<
>
=

 37 + 24 81 86 – 24 60 + 2
?
40 + 8 25 + 24 67 – 23 21 + 15
Bài 4. Tính:
34 + 3 – 2 = 58 – 30 – 3 =

18cm + 20cm = 59cm – 42cm + 10cm =

Bài 5. Hãy vẽ 1 đoạn thẳng có độ dài 4cm


Bài 6.
a) Viết tiếp vào lời giải:
Lớp em có 14 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh?
Bài giải
Tất cả số học sinh lớp em có là:
...................................................................................................................................
Đáp số: ............................................
b) Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 25 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết ?
Bài giải
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 7. Viết số và dấu phép tính để được phép tính đúng:
=

47

Họ và Tên:..............................................
Lớp: 3 ... Kiểm tra cuối học kì II
Môn : Toán
(Thời gian làm bài 40 phút)
Bài 1. Viết ( Theo mẫu)
Viết số
Đọc số


87 115

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm
Mười sáu nghìn ba trăm linh năm


42 980
Ba mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi mốt


60 002Bài 2.
<
>
=

 a, 89 154 ... 98 415

? b, 78 659 ... 76 860
Bài 3. Đặt tính rồi tính:
37425 + 28107 92685 – 45326 12051 x 7 64290 : 6
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ:
 

.............................. ................................

Bài 5. Khoanh