dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi trác nghiệm Tin học 7 HKI mien phi,tai lieu Đề thi trác nghiệm Tin học 7 HKI mien phi,bai giang Đề thi trác nghiệm Tin học 7 HKI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/20/2016 3:57:01 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT Năm học 2016 - 2017
MÔN TIN LỚP 7
Thời gian làm bài : 45 phút (không tính thời gian giao đề)
Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi
I. LÝ THUYẾT (5,0 điểm)
Câu 1: Đâu là chương trình bảng tính em đã được học?
A. MS PowerPoint B. MS Access C. MS Word D. MS Excel
Câu 2: Địa chỉ ô nào sau đây được viết đúng?
A. G5 B. 5G C. G.5 D. 5.G
Câu 3: Hộp tên cho biết thông tin gì?
A. Tên của cột
C. Tên của hàng
B. Địa chỉ ô tính được chọn
D. Không có ý nào đúng
Câu 4: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?
A. + - ^ * B. + - * / ^ C. + - . : ^ D. ^ / : x -
Câu 5: Chọn lệnh nào sau đây để tạo mới bảng tính Excel?
A. File - New B. File - Open C. File – Save D. File - Exit
Câu 6: Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A.  (copy) B.  (cut) C.  (paste) D.  (new)
Câu 7: Để thêm hàng trên trang tính ta thực hiện như thế nào?
A. Insert/Rows. B. Table/Rows. C. Insert/Columns. D. Table/Columns.
Câu 8: Thao tác nhập dữ liệu vào ô tính?
A. Nháy đúp chuột trái vào ô và gõ. B. Nháy chuột trái vào ô và gõ.
C. Nháy đúp chuột phải vào ô và gõ. D. Nháy chuột phải vào ô và gõ.
Câu 9: Hãy chọn thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào ô tính?
a) Gõ dấu = b) Chọn ô tính c) Gõ công thức d) Nhấn Enter
A. a, b, c, d B. d, c, b, a C. b, a, c, d D. d, b, c, a
Câu 10: Trong ô tính hiện các kí tự # khi chiều dài dữ liệu nào sau đây lớn hơn chiều rộng của ô?
A. Dữ liệu kí tự B. Dữ liệu số C. Cả A và B D. Không loại nào
II. BÀI TẬP THỰC HÀNH: (5,0 điểm)Dựa vào bảng tính ở hình 1, trả lời các câu hỏi 11, 12, 13, 14, 15.
Câu 11: Ô nào đang được chọn trong bảng tính ở hình 1?
A. A1 B. D1 C. C1 D. D1
Câu 12: Để tính tổng các ô có dữ liệu từ A1 đến C3, ta dùng công thức nào sau đây?
A. =Sum(A1,A3,B2,C3)
C. =A1+A3+B2+C3
B. =Sum(A1:C3)
D. Cả 3 phương án trên
Câu 13: Nếu nhập vào ô D1 công thức sau =Min(A1,B2,A3,C3,1) thì kết quả sẽ là gì?
A. 1 B. 0 C. A2 D. 9
Câu 14: Nếu nhập vào ô D2 công thức sau =Average(A1:B3) thì kết quả sẽ là gì?
A. 17 B. 9 C. 6 D. 3
Câu 15: Nếu nhập vào ô D3 công thức sau =Max(A1,B2,C1,C3) thì kết quả sẽ là gì?
A. B2 B. 9 C. 8 D. 12
Dựa vào bảng tính ở hình 2, trả lời các câu hỏi 16, 17, 18, 19, 20.

Câu 16: Hãy chọn công thức đúng để tính tổng điểm cho học sinh ở ô G3?
A. Sum(D3,E3,F3)