dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI TOÁN HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi,tai lieu ĐỀ THI TOÁN HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi,bai giang ĐỀ THI TOÁN HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/3/2009 8:01:04 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 74
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Dương Minh Châu
Lớp ………………………………….
Họ tên ……………………………….

Kì thi Cuối học kì I-Năm học 2007-2008
Môn thi : Khoa học - Lớp 4
Thời gian làm bài : 30 phút
ĐỀ B


Giám thị
Số thứ tự
Điểm
Giám khảo
Số thứ tựĐỀ B
Phần I:
Câu 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm )
504 × 346 89872 : 8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tìm x ( 1 điểm )

x × 3 = 7281
……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Tính giá trị biểu thức ( 1 diểm )
375 × ( 30 – 5 )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất ( 2 điểm ).

Câu 1: Tính : (m + n) × p biết : m=20, n=30, p=6
A. 306 B. 300 C. 780 D. 720

Câu 2: (745 + 324) + 255 = (745 + 255) + ……?
A. 552 B. 255 C. 324 D. 452

Câu 3: 49 × 100 : 10 = ?
A. 49 B. 4900 C. 490 D. 409

Câu 4: thích hợp điền vào chỗ trống :
2 tấn 5 kg = …………………….kg

A . 25 B. 250 C. 2500 D. 2005


III
Câu I: Sân Sơn có chiều dài 3 dam 2 m ,chiều rộng 22 m .chung quanh sân , dài 5 dm . Hỏi Sơn phải bước bao nhiêu bước mới hết đi hết vòng quanh sân trường ?
( 3 điểm ).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu II: Trung bình cộng của hai số là 15 . Số bé là 12.Tìm số lớn.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………