dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi Tin hoc 6 mien phi,tai lieu Đề thi Tin hoc 6 mien phi,bai giang Đề thi Tin hoc 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/12/2016 2:38:10 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN TIN HỌC 6
2015-2016
((((

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Để viết đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ, em nên sử dụng phần mềm nào dưới đây?
A. Chương trình bảng tính; C. Chương trình tập vẽ;
B. Chương trình soạn thảo văn bản; D. Chương trình chơi nhạc;
Câu 2: Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?
A. File/Copy. B. File/New. C. File/Save. D. File/Open.
Câu 3: Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản?
A. và B. và C. và D. và 
Khi định dạng đoạn văn bản, muốn tăng mức thụt lề trái em phải nháy chuột vào nút nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Để thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản, em nháy chuột vào hình và chọn lệnh:
A. Insert Picture B. Edit Picture C. Format Picture D. Table Insert Picture
Câu 5: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:
A. Phông (Font) chữ B.Kiểu chữ (Style) C.Cỡ chữ và màu sắc D. Cả 3 phương án đều đúng
Câu 6: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là:
A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản B. Dùng để thay đổi màu chữ
C. Dùng để thay đổi cỡ chữ D. Dùng để thay đổi kiểu chữ
Câu 7. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh:
A.Picture ( Insert ( From File . B. Insert ( From File ( Picture.
C.Insert ( Picture ( From File. D. Tất cả đúng.
Câu 8: Khi muốn hình ảnh nằm bên dưới văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 9: Nút lệnh dùng để:
A. Căn thẳng lề trái B. Căn thẳng lề phải C. Căn giữa D. Căn thẳng hai lề
Câu 10: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là:
A. Dùng để chọn màu đường gạch chân B. Dùng để chọn kiểu chữ
C. Dùng để chọn cỡ chữ D. Dùng để chọn màu chữ
Câu 11. Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?
A. Trình bày ( chỉnh sửa ( gõ văn bản ( in ấn.
B. Gõ văn bản ( chỉnh sửa ( Trình bày ( in ấn.
C. Gõ văn bản ( trình bày ( chỉnh sửa ( in ấn.
D. Gõ văn bản ( trình bày ( in ấn ( chỉnh sửa.
Câu 12: Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm rồi thực hiện:
A. Format(Columns to the Left. B. Insert(Columns to the Left
C. Table(Insert(Columns to the Left. D. Insert(Table(Columns to the Left.
Câu 13. Để tìm từ trong văn bản ta vào:
A. File Find C. Edit File
B. Edit Find D. Find File
Câu 14. Muốn khởi động Word em phải nháy chuột vào nút lệnh?
a. b. c. d. 
Câu 15: Muốn khôi phục trạng thái văn bản trước khi thực hiện thao tác, sử dụng nút lệnh nào?
A. Save hoặc nút lệnh . C. Open hoặc nút lệnh .
B. Nút lệnh . D. Tất cả sai.
Câu 16. Đâu không phải là nút lệnh trong các hình sau?
a. b. c. d. 
Câu 17. Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
a b c d 
Câu 18. Nếu em chọn