dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi Tin học 6 mien phi,tai lieu Đề thi Tin học 6 mien phi,bai giang Đề thi Tin học 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/12/2016 3:27:19 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT LONG THẠNH

ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC - 6
Thời gian làm bài:45 phút
(40 câu trắc nghiệm)Họ và tên: ............................................................................................ Lớp 6 ..........

I/-TRẮC NGHIỆM: (Em hãy chọn câu đúng nhất và điền đáp án vào phần trả lời của bảng trên).
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án


Câu 1: Để viết một bài báo tường, em nên sử dụng phần mềm nào dưới đây?
A. Chương trình bảng tính; C. Chương trình tập vẽ;
B. Chương trình soạn thảo văn bản; D. Chương trình chơi nhạc;
Câu 2: Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào dưới đây?
A. File/Copy. B. File/New. C. File/Save. D. File/Open.
Câu 3: Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản?
A. và B. và C. và D. và 
Câu 4: Để thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản, em nháy chuột vào hình và chọn lệnh gì?
A. Insert Picture B. Edit Picture C. Format Picture D. Table Insert Picture
Câu 5: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:
A. Phông (Font) chữ C.Kiểu chữ (Style)
B.Cỡ chữ và màu sắc D. Font, font size, kiểu chữ, font color
Câu 6: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là dạng chức năng nào?
A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản C. Dùng để thay đổi màu chữ
B. Dùng để thay đổi cỡ chữ D. Dùng để thay đổi kiểu chữ
Câu 7. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh nào dưới đây?
A.Picture ( Insert ( From File . C. Insert ( From File ( Picture.
B.Insert ( Picture ( From File/Clip Art. D. Format( From File ( Picture
Câu 8: Khi muốn hình ảnh nằm bên dưới văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 9: Nút lệnh dùng để làm gì trong văn bản?
A. Căn thẳng lề trái B. Căn thẳng lề phải C. Căn giữa D. Căn thẳng hai lề
Câu 10: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng dùng để làm gì?
A. Dùng để chọn màu đường gạch chân B. Dùng để chọn kiểu chữ
C. Dùng để chọn cỡ chữ D. Dùng để chọn màu chữ
Câu 11. Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?
A. Trình bày ( chỉnh sửa ( gõ văn bản ( in ấn.
B. Gõ văn bản ( chỉnh sửa ( Trình bày ( in ấn.
C. Gõ văn bản ( trình bày ( chỉnh sửa ( in ấn.
D. Gõ văn bản ( trình bày ( in ấn ( chỉnh sửa.
Câu 12: Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm rồi thực hiện lệnh gì?
A. Format(Columns to the Left. C. Insert(Columns to the Left
B. Table(Insert(Columns to the Left. D. Insert(Table(Columns to the Left.
Câu 13. Để tìm từ trong văn bản ta vào lệnh nào dưới đây?
A. File Find B. Edit Find C. Edit File D. Find File

Câu 14. Muốn khởi động Word em phải nháy chuột vào nút lệnh nào?
A. B. C. D. 
Câu 15: Muốn khôi phục trạng thái văn bản trước khi thực hiện thao tác