dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI TIN 6-7 NĂM HỌC 2016-2017 CÓ ĐÁP ÁN mien phi,tai lieu ĐỀ THI TIN 6-7 NĂM HỌC 2016-2017 CÓ ĐÁP ÁN mien phi,bai giang ĐỀ THI TIN 6-7 NĂM HỌC 2016-2017 CÓ ĐÁP ÁN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/28/2016 7:29:59 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD - ĐT TRÀ ÔN KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THCS THIỆN MỸ MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 15 PHÚT

I . LÍ THUYẾT:


Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu đúng nhất, mỗi câu 0,25 đ
Câu 1. Trong các chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo công thức được định nghĩa sẵn. Các công cụ đó chính là:
A. Định dạng B. Chú thích
C. Hàm D. Phương trình
Câu 2. Hãy cho biết cách xóa dòng hoặc cột:
A. Insert -> Columns B. Insert -> Rows
C. Format -> Cells D. Edit -> Delete
Câu 3. Hãy cho biết cho biết cách ghi hàm đúng:
A. =AVERAGE(A1,A3) B. =AVERAGE(A1,A3,)
C. =AVERAGE(A1+A3) D. =AVERAGE(A1-A3)
Câu 4. Hãy cho biết kết quả của hàm =MAX(3,7,9,8)
A. 3 B. 7
C. 9 D. 8
Câu 5. Khi gõ công thức vào 1 ô, kí tự đầu tiên phải là:
A. Dấu nháy B. Dấu ngoặc đơn
C. Dấu bằng D. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 6. Cặp nút lệnh nào dùng để sao chép dữ liệu:
A. Copy, paste B. Cut, paste
C. Cả a, b đúng D. Cả a, b sai.
Câu 7. Cách chèn thêm dòng là:
A. Insert-> Columns B. Insert-> Rows
C. Format-> Cells D. Edit-> Delete
Câu 8. Giao của 1 hàng và 1 cột là:
A. Dữ liệu B. Ô
C. Khối D. Công thức.
Câu 9. Để lưu trang tính ta vào:
A. File -> Save B. File -> Quit
C. Cả a, b đúng D. Cả a, b sai.
Câu 10. Hãy cho biết kết quả của hàm =MIN(3,7,9,8):
A. 3 B. 7
C. 9 D. 8
Câu 11. Nếu trong 1 ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì?
A. Công thức nhập sai và Excel báo lỗi.
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
D. Hoặc b hoặc c.
Câu 12. Cách chèn thêm cột là:
A. Insert -> Columns B. Insert -> Rows
C. Format -> Cells D. Edit -> Delete.
PHÒNG GD - ĐT TRÀ ÔN KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THCS THIỆN MỸ MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 15 PHÚT

I . LÍ THUYẾT:


Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu đúng nhất, mỗi câu 0,25 đ
Câu 1. Khi gõ công thức vào 1 ô, kí tự đầu tiên phải là:
A. Dấu nháy B. Dấu ngoặc đơn
C. Dấu bằng D. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 2. Giao của 1 hàng và 1 cột là:
A. Dữ liệu B. Ô
C. Khối D. Công thức.
Câu 3. Hãy cho biết cách xóa dòng hoặc cột:
A. Insert -> Columns B. Insert -> Rows
C. Format -> Cells D. Edit -> Delete
Câu 4. Hãy cho biết kết quả của hàm =MIN(3,7,9,8):
A. 3 B. 7
C. 9 D. 8
Câu 5. Cặp nút lệnh nào dùng để sao chép dữ liệu:
A. Copy, paste B. Cut, paste
C. Cả a, b đúng D. Cả a, b sai.
Câu 6. Cách chèn thêm cột là:
A. Insert -> Columns B. Insert -> Rows
C. Format -> Cells D. Edit -> Delete
Câu 7. Hãy cho biết kết quả của hàm =MAX(3,7,9,8)
A. 3 B. 7
C. 9 D. 8
Câu 8. Trong các chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo công thức được định nghĩa sẵn. Các công cụ đó chính là:
A. Định dạng B. Chú thích
C. Hàm D. Phương trình
Câu 9.