dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐÊ THI THỬ 2017 mien phi,tai lieu ĐÊ THI THỬ 2017 mien phi,bai giang ĐÊ THI THỬ 2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/19/2017 4:37:44 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 119
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
---(((---
 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-2017
Môn Khoa học tự nhiên
Thời gian 50 phút


Họ, tên học sinh:………………………………………………………..
Số báo danh:…………………………………………………………….
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 2: Y là một polisaccarit có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc mạch cacbon không phân nhánh. Tên gọi của Y là
A. glucozơ. B. amilozơ. C. amilopectin. D. saccarozơ.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? Saccarozơ và glucozơ đều
A. có chứa liên kết glicozit trong phân tử.
B. bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng.
C. có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
D. có tính chất của ancol đa chức.
Câu 4: Amin nào sau đây là amin bậc hai?
A. propan-1-amin. B. propan-2-amin.
C. phenylamin. D. đimetylamin.
Câu 5: Alanin là một có phân tử khối bằng 89. Công thức của alanin là
A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH.
C. H2N-CH(CH3)-COOH. D. CH2=CHCOONH4.
Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?
A. Glyxin. B. Alanin. C. Anilin. D. Metylamin.
Câu 7: Trong phân tử tetrapeptit Ala-Gly-Val-Glu, amino axit đầu N là
A. Val. B. Glu. C. Ala. D. Gly.
Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?
A. Anilin, amoniac, metylamin. B. Anilin, metylamin, amoniac.
C. Amoniac, etylamin, anilin. D. Etylamin, anilin, amoniac.
Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch: Alanin  X  Y.
(X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là
A. H2N-CH(CH3)-COONa. B. ClH3N-CH(CH3)-COOH.
C. ClH3N-CH(CH3)-COONa. D. ClH3N-(CH2)2-COOH.
Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?
A. CH2=CH-COO-CH3. B. CH3-COO-C2H5.
C. CH3-COO-C6H5. D. CH3-COO-CH=CH2.
Câu 11: Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?
A. tơ visco và tơ axetat. B. tơ tằm và bông.
C. tơ nilon-6,6 và bông. D. tơ nilon-6,6 và tơ nitron.
Câu 12: Hai chất đều không tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, nóng) là
A. tristearin và etyl axetat. B. phenylamoni clorua và alanin.
C. anilin và metylamin. D. axit stearic và tristearin.
Câu 13: Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, saccarozơ, glyxylalanin (Gly-Ala). Số chất bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 14: Xà phòng hóa hoàn toàn a mol triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được a mol glixerol và
A. a mol natri oleat. B. a mol axit oleic.
C. 3a mol axit oleic. D. 3a mol natri oleat.
Câu 15: Cho hỗn hợp gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH (dư) vào Y thu được kết tủa là
A. Fe(OH)2 và Zn(OH)2. B. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.
C.