dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Thi ST chọn BD thi tỉnh 9 môn - Quỳnh Lưu-NA mien phi,tai lieu Đề Thi ST chọn BD thi tỉnh 9 môn - Quỳnh Lưu-NA mien phi,bai giang Đề Thi ST chọn BD thi tỉnh 9 môn - Quỳnh Lưu-NA mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/8/2013 8:53:47 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU

KỲ THI CHỌN ĐỘI SƠ TUYỂN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2013 - 2014


Đề thi môn: Sinh học


Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
a) Thế nào là thể đồng hợp, thể dị hợp? Trong sản xuất, vì sao không dùng cơ thể lai F1 để làm giống?
b) Ở Ruồi giấm, gen V qui định cánh dài, gen v qui định cánh ngắn.
Hãy biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ cho các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Con F1 xuất hiện duy nhất một kiểu gen.
Trường hợp 2: Con F1 có 4 tổ hợp.
Câu 2: (3,0 điểm)
Nêu khái niệm và ví dụ về biến dị tổ hợp. Vì sao biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu
quan trọng đối với tiến hóa và chọn giống?
Đem giao phối 2 dòng chuột (1) và chuột (2) thu được chuột F1. Sau đó đem giao phối
chuột F1 Với:
dòng chuột (3) thu được: 89 chuột lông đen, ngắn; 92 chuột lông đen, dài; 29 chuột
lông trắng, ngắn; 28 chuột lông trắng, dài.
dòng chuột (4) thu được: 121 chuột lông đen, ngắn; 118 chuột lông trắng, ngắn; 41
chuột lông đen, dài; 39 chuột lông trắng, dài.
Hãy xác định kiểu gen của dòng chuột (1), (2), (3), (4).
Câu 3: (2,0 điểm)
Bộ nhiễm sắc thể ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang tiến hành quá trình nguyên phân.
a) Nêu những diễn biến cơ bản của NST ở kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối của quá trình nguyên phân.
b) Tính số lượng NST đơn; số tâm động; số crômatít trong tế bào khi tế bào ở kì giữa của nguyên phân.
Câu 4: (1,0 điểm)
Trong 1 tế bào sinh dục chín của một loài sinh vật, xét 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb tế bào đó đang thực hiện quá trình giảm phân và không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo. Hãy viết kí hiệu của các NST đó khi ở kì đầu của giảm phân I và trong các tế bào con tạo ra khi kết thúc giảm phân I. Giải thích.
Câu 5: (2,0 điểm)
Một cơ thể của 1 loài sinh vật khi quan sát 1 tế bào đang nguyên phân người ta đếm được ở kì giữa có 44 NST kép. Khi quan sát 2 nhóm tế bào ở vùng chín của cơ quan sinh sản thì nhận thấy chúng đang phân bào ở những giai đoạn khác nhau và người ta đếm được tổng số NST đơn và kép trong các tế bào của cả 2 nhóm là 484. Trong đó số NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào là 132, số NST đơn còn lại đang phân li về 2 cực của tế bào.
a) Xác định 2n.
b) Tính số đợt nguyên phân của tế bào trên. Biết môi trường nội bào cung cấp 308 NST đơn cho quá trình nguyên phân?
c) Hãy xác định mỗi nhóm tế bào đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào? Số tế bào mỗi nhóm là bao nhiêu?
------ Hết ------
Họ và tên thí sinh: ............................................................. SBD: ............................................