dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Thi HSG Vật Lý 9 Hay mien phi,tai lieu Đề Thi HSG Vật Lý 9 Hay mien phi,bai giang Đề Thi HSG Vật Lý 9 Hay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/3/2016 7:04:42 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ỨNG HÒA(Đề thi gồm 01 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 9 - NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ
(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (4 điểm)
Hai người đi xe đạp khởi hành cùng một lúc tại hai địa điểm A và B cách nhau 5km, chuyển động trên cùng một đường thẳng và đi cùng chiều theo chiều AB. Sau 1 giờ thì người khởi hành từ A đuổi kịp người khởi hành từ B. Biết người khởi hành từ B có vận tốc vB = 20km/h.
a) Tìm vận tốc của người đi xe đạp khởi hành từ A?
b) Sau thời gian bao lâu, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, thì khoảng cách giữa hai người là 10km?
Câu 2. (4 điểm)
Trộn hai chất lỏng có nhiệt dung riêng lần lượt c1 = 6000J/kg.K, c2 = 4200J/kg.K và nhiệt độ ban đầu t1 = 800C, t2 = 400C với nhau. Nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt bằng bao nhiêu? Biết rằng các chất lỏng trên không phản ứng hóa học với nhau và chúng được trộn với nhau theo tỷ lệ về khối lượng là 3:2. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.
Câu 3. (4 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 2Ω; R2 = 3Ω; R3 = 4Ω; Rx là biến trở. Hiệu điện thế UAB = 18V (bỏ qua điện trở của dây nối, và ampe kế).
Khi k mở: Rx = 5Ω. Tính điện trở tương đương của mạch và xác định số chỉ của ampe kế?
Khi k đóng: Điều chỉnh Rx sao cho ampe kế chỉ 3A. Tính Rx khi đó?


Câu 4. (3 điểm)
Hai gương phẳng G1 và G2 hợp với nhau một góc , hai mặt phản xạ hướng vào nhau. Điểm sáng S đặt trong khoảng 2 gương. Gọi S1 là ảnh của S qua G1 và S2 là ảnh của S1 qua G2.
Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng từ S phản xạ lần lượt qua G1 và G2 rồi đi qua S. Chứng tỏ rằng độ dài của đường đi đó bằng SS2?Câu 5. (5 điểm)
Hai bóng đèn có ghi Đ1: 3V - 3W và Đ2: 2,5V - 0,5A.
Xác định các giá trị định mức của mỗi đèn?
Để hai đèn hoạt động bình thường ở hiệu điện thế không đổi U = 5,5V, người ta ghép thêm vào mạch 1 hoặc 2 điện trở phụ. Hãy đề xuất sơ đồ và tính các điện trở phụ tương ứng?

Họ và tên thí sinh : .................................... Số báo danh:.....................


PHÒNG GIÁO
ỨNG HÒA


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 9 - NĂM HỌC 2015-2016

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: VẬT LÝ


NỘI DUNG
ĐIỂM


0,75đ


0,5đ


0,75đ


2đ


1đ


1đ


1đ


1đ


0,5đ


0,5đ


0,5đ


0,5đ


1đ
0,50,5đ


1đ


1đ


1đ


1đ


2đ


2đ

 * Lưu ý: Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa.