dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI HSG HUYỆN KB NĂM HỌC 2016-2017 + BÀI GIẢI mien phi,tai lieu ĐỀ THI HSG HUYỆN KB NĂM HỌC 2016-2017 + BÀI GIẢI mien phi,bai giang ĐỀ THI HSG HUYỆN KB NĂM HỌC 2016-2017 + BÀI GIẢI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/23/2017 2:50:30 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI GIẢI.
BÀI LÀM
Câu 1:
Cho biết:
s = 100km
v1 = 40km
v2 = 20km
t1 = 2h
t2 = 1h

BÀI GIẢI
a)

- Giả sử xe chạy từ A lúc 6 giờ và đến C lúc 8 giờ, xe B chạy lúc 7 giờ và đến D lúc 8 giờ.
- Dựa vào sơ đồ ta khoảng cách giữa hai xe lúc 8 giờ là: CD = AB – AC – BD hay: s’ = s – s1 – s2
( s’ = s - v1.t – v2t = 100 – 40.2 – 20.1 = 0 (km)
- Vậy khoảng cách giữa hai xe lúc 8 giờ là 0km (chúng gặp nhau)
b) Từ kết quả ở phần a ta thấy: hai xe gặp nhau lúc 8 giờ và điểm gặp nhau cách B một khoảng
s2 = v2.t = 20.1. = 20(km)

a) tính s’
(s’ = s – (s1 + s2))
b) tính: t và s1’ (hoặc s2’)Câu 2:
Cho biết:
m1 = 2kg
m1 = 4kg
t01 = 200C
t02 = 600C
t01’ = 21,950C
BÀI GIẢI
* Khi rót m kg nước từ bình 1 sang bình 2:
- Nhiệt lượng do m kg nước thu vào là:
Q1 = m.c.(t02’ - t01)
- Nhiệt lượng do m2 kg nước tỏa ra là:
Q2 = m2.c.(t02 - t02’)
- Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có :
Q1 = Q2 ( m.c.(t02’ - t01) = m2.c.( t02 - t02’)
( m.(t02’ - t01) = m2.( t02 - t02’)
( m.t02’ – m.t01 = m2.t02 - m2.t02’
( m.t02’ + m2.t02’ = m2.t02 + m.t01
( (m + m2)t02’ = m2.t02 + m.t01
( t02’ = (1)
* Khi rót m kg nước từ bình 2 trở về bình 1:
- Nhiệt lượng do m kg nước tỏa ra là:
Q1’ = m.c.(t02’ - t01’)
- Nhiệt lượng do (m1 – m) kg nước thu vào là:
Q2’ = (m1 – m).c.( t01’ - t01)
- Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có :
Q1’ = Q2’ ( m.c.(t02’ - t01’) = (m1 – m).c.(t01’ - t01)
( m.(t02’ - t01’) = (m1 – m).(t01’ - t01)
( m.t02’ – m.t01’ = m1.t01’ - m1t01 - m.t01’ + m.t01
( m.t02’ = m1.t01’ - m1t01 + m.t01
(  = m1.t01’ - m1t01 + m.t01
( m.m2.t02 + m2.t01 = m.m1.t01’ - m.m1t01 + m2.t01 + m2.m1.t01’ - m2.m1t01 + m2.m.t01
( m.m2.t02 - m.m1.t01’ + m.m1t01 - m2.m.t01= m2.m1.t01’ - m2.m1t01
( m(m2.t02 - m1.t01’ + m1t01 - m2.t01) = m2.m1.t01’ - m2.m1t01
( m(4.60 – 2.21,95 + 2.20 - 4.20) = 2.4.21,95 – 4.2.20
( 156,1.m = 15,6 ( m = 0,1 (kg)
- Thay m = 0,1kg vào (1) ta được
t02’ = = 590C
- Vậy: lượng nước trong mỗi lần rót là m = 0,1kg và nhiệt độ cân bằng ở bình 2 là t02’ = 590C

Tính: m và t02’Câu 3:
Cho biết:
R1 = 8Ω
U = 12V
BÀI GIẢI
a) Khi K mở, mạch điện trở thành: R1 nt R2
Ta có: Rtđ =  = 20(Ω)
Mặt khác: Rtđ = R1 + R2 ( R2 = Rtđ - R1 = 20 – 8 = 12(Ω)
b) Khi K đóng, mạch điện trở thành: R1 nt (R2 // R3)
Ta có: Rtđ = ( R1 + = ( 
( R3 = 24(Ω)
c) Khi đổi chỗ ampe kế với khóa K và đóng khóa K thì mạch điện lúc này tương tự như phần b), ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3.
Ta có U2 = U3 = U23 = U – U1 = U – I