dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI HKI - 2016-2017 mien phi,tai lieu ĐỀ THI HKI - 2016-2017 mien phi,bai giang ĐỀ THI HKI - 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/9/2017 8:07:05 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TÂY NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1
Năm học: 2016 – 2017
Môn: Toán – Lớp: 6
MA TRẬN ĐỀ


CẤP ĐỘ

NỘI DUNG
CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY
TỔNG
CỘNG


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo


1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.- Vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.


TS câu hỏi
TS điểm
Tỉ lệ1

10%
1

10%

2. Thứ tự thực hiện các phép tính, lũy thừa.
- Thực hiện đúng thứ tự các phép tính, tìm 

- Tính giá trị biểu thức có lũy thừaTS câu hỏi
TS điểm
Tỉ lệ
2

30%

1

10%

3

40%

3. Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất


- Vận dụng tìm ước chung lớn nhất.

TS câu hỏi
TS điểm
Tỉ lệ


1

20%

1

20%

4. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.

- Tính độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
TS câu hỏi
TS điểm
Tỉ lệ

1

30%


1

30%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2

30%
1

30%
2

30%
1

10%
6
10đ
100%

Tp.Tây Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2016
TTCM GVBMChâu Thị Ngọc Diễm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngày tháng năm 2016
Duyệt của BGH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TÂY NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1
Năm học: 2016 – 2017
Môn: Toán – Lớp: 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Thực hiện phép tính sau (Tính hợp lí nếu có thể):
12+  (0,5đ)
(- 43) + (- 19 ) (0,5đ)
23.75 + 25.23 + 180 (1đ)
Câu 2: a) Tìm x, biết: 315 + (146 - ) = 401 (1đ)
b) Tính giá trị biểu thức: A =  (1đ)
Câu 3: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 dư 4 (1đ)
Câu 4: Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp (khoảng cách giữa hai cây là một số tự nhiên với đơn vị là mét), khi đó tổng số cây là bao nhiêu? (2đ)
Câu 5: Trên tia Ox vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 5cm; OB = 10cm.
a) Hỏi điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? (1đ)
b) Tính AB? (1đ)
c) Hỏi A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?(1đ)
------ Hết ------PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TÂY NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1
Năm học: 2016 – 2017
Môn: Toán – Lớp: 6
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu hỏi
Hướng dẫn chấm và đáp án
Điểm

Câu 1
Thực hiện phép tính sau (Tính hợp lí nếu có thể):
12+ 
(- 43) + (- 19 )
23.75 + 25.23 + 180


a) 12+  = 12 + 23 = 35
b) (- 43) + (- 19 ) = - (43 + 19 ) = - 62
c) 23.75 + 25.23 + 180
= 23( 75 + 25 ) + 180
= 23.100 + 180
= 2300 + 180
= 2480
0,5